Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Läkarmottagningar (C)

Avtalet som träffats med Kommunal innebär att avtalet för bransch C (Läkarmottagningar) upphör och avtalet för bransch E (Vård- och behandling samt Omsorgsverksamhet) kommer fortsatt omfatta företag som den 19/12 varit anslutna till avtalet för bransch C. Vissa angivna undantag kommer dock gälla för företag som tillämpat C-avtalet framgent.

Vårdföretagarna har tecknat ett 40 månaders avtal med Kommunal om löner och allmänna villkor för bransch C (Läkarmottagningar). Avtalet innebär att parterna är överens om att avtalet inlemmas i avtal E (Vård och behandlingsverksamhet samt Omsorgsverksamhet). Avtalet gäller från den 1 augusti 2013 till den 30 november 2016.

Avtal C har löpt ut 1 augusti 2013 vilket gör att uteblivna lönehöjningarna för tre månader ersätts med ett icke nivåhöjande engångsbelopp som uppgår till 1530 kronor för varje heltidsanställd som inte redan fått löneökning under perioden.

Lönerevisionsdatum, löneökningsutrymme och lägstalöner
Lönerevision sker enligt löneavtal för bransch E (Vård- och behandlingsverksamhet samt Omsorgsverksamhet).

Löneavtalet anger att lönerevision ska ske den 1 november 2013, den 1 november 2014 respektive den 1 november 2015. Till den allmänna potten bidrar heltidsanställd med 510 kronor år 2013, 560 kronor år 2014 och 630 kronor år 2015. Deltidsanställd bidrar i proportion till arbetstidsmåttet. Potten fördelas av arbetsgivaren i lönesamtal. Ingen individgaranti.

Lägstalönen för medarbetare som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader ska uppgå till 17 060 kronor per månad från den 1 november 2013, 17 450 kronor per månad från den 1 november 2014 och 17 885 kronor per månad från den 1 november 2015.

Lägstalönen för medarbetare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska uppgå till 18 935 kronor per månad från den 1 november 2013, 19 495 kronor per månad från den 1 november 2014 och
20 125 kronor per månad från den 1 november 2015.

Nytt i löneavtalet är punkt 5.1 som möjliggör för lokala parter att komma överens om en annan lösning än den som framgår av det centrala löneavtalet. Lokala parter är arbetsgivaren och Kommunal på lokal nivå.

Engångsbelopp till anställda inom Kommunals avtalsområde inom bransch C (Läkarmottagningar)
Då avtal C (Läkarmottagningar) löpte ut 1 augusti 2013 och lönerevision enligt avtal E (Vård och behandling m.m.) sker per den 1 november 2013 uppstår en tidsperiod av 3 månader under vilket medarbetarna ej fått löneökningar.

Denna period ersätts medarbetarna för via att företagen betalar ut ett engångsbelopp som för en heltidsanställd motsvarar 1530 kronor.

Deltidsanställda får ett engångsbelopp som proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden. Exempelvis innebär det för en medarbetare som arbetar 50 % rätt till ett engångsbelopp om 765 kronor (1530 x 0,5).

Medarbetarnas månadslön höjs ej med engångsbeloppet utan medarbetarna lönesätts sedan individuellt utifrån de framförhandlade potterna enligt nedan från respektive års lönerevisionsdatum enligt löneavtalet för bransch E (se ovan). Medarbetare som redan lönereviderats från 1 augusti äger inte rätt till engångsbeloppet såtillvida inte lönerevisionsbeloppet understiger det engångsbelopp medarbetaren enligt avtalet har rätt till.

Undantag från allmänna bestämmelser i avtal E för företag som omfattades av avtal C 2013-12-19
Enligt en särskild bilaga till protokollet har de företag som per den 19 december 2013 omfattades av avtal för bransch C fortsatt rätt att tillämpa vissa villkor som följer av dagens C avtal om de har tillämpats i verksamheten tidigare. I övrigt kommer medlemmar anslutna till bransch C (Läkarmottagningar) att framgent bli anslutna till bransch E (Vård- och behandling samt Omsorgsverksamhet) och vara anslutna till kollektivavtal träffat för den senare branschen.  Avtal om undantag har skett för att övergången till kollektivavtal för bransch E ska kunna ske utan väsentliga fördyringar. Följande undantag har angivits i protokoll och bilagor.

Förenklade förhandlingsregler
Om arbetsgivaren kallar någondera arbetstagarparten enligt detta avtal till förhandling enligt MBL eller andra förhandlingsregler anses båda arbetstagarparterna härigenom kallade och arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt MBL m m genom sådan förhandling.
När innehavare av mindre läkarpraktik avlider anses medbestämmandeförhandling och uppsägning pga. arbetsbrist, respektive underrättelse och besked till anställd med tidsbegränsad anställning ha skett i och med dödsfallet.

Längre period för genomsnittsberäkning av arbetstiden
Arbetsgivare som, enligt nedan angiven text, har tillämpat genomsnittsberäkning av arbetstiden under året eller överstigande 16 veckor enligt avtalet för bransch C – Läkarmottagningar per den 19 december 2013 äger rätt att fortsatt göra så.

Semestervillkor enligt tidigare C-avtal
Arbetsgivare som har tillämpat avtalets regelverk avseende semester äger fortsatt tillämpa semesterregleringen som den följer av avtal för bransch C, se särskild bilaga till protokollet.

Förändringar i avtal E (Vård- och behandlingverksamhet samt Omsorgsverksamhet)
Vi kommer att skicka ett särskilt mail till alla företag som berörs där vi bifogar E-avtalet och de formuleringar som gällt fram till och med 2013-10-01. Nytt avtalstryck är dock inte klart då överläggningar med samtliga parter på avtalsområdet inte ännu är avslutade. Därefter har ett antal förändringar skett med Svenska Kommunalarbetarförbundet i samband med årets avtalsrörelse som anges nedan.

Utvidgat undantag från företrädesrätt i § 3 Mom 6
Företrädesrätt har hittills inte gällt vikariat om högst fjorton dagar. Nu utvidgas undantaget i § 3 Mom 6 till att även omfatta allmän visstidsanställning om högst fjorton dagar.

Möjligt att avstå konvertering till tillsvidareanställning (§ 3 Mom 7)
Medarbetare kan nu genom en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren avstå konvertering från vikariat eller allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning efter två års anställning under en femårsperiod. Överenskommelse ska ske i samband med att konvertering är aktuell och gäller i sex månader.

Provanställningstiden kan förlängas vid längre frånvaro
Sedan tidigare har arbetsgivare och medarbetare kunnat komma överens om en förlängning av provanställningsperioden vid sjukdomsfall längre än sex dagar motsvarande sjukdomsperioden. Nu utvidgas möjligheten i § 4 Mom 5 till att omfatta all frånvaro som överstiger sex dagar.

Borttagande av särskilt arbetstid för skiftarbete ur avtalet
Ordinarie arbetstidsmått för skiftarbete har utraderats från avtalets § 5 Arbetstid. Om en medarbetare har ordinarie arbetstidsmått för skiftarbete idag behåller medarbetaren detta arbetstidsmått. I samband med denna förändring har en redaktionell översyn skett av texten.

Höjning av ersättning på ob-tid och förskjuten arbetstid (§ 6 Mom 1 och 3)

O-tilläggstid Kr/tim fr o m
2014-11-01
Kr/tim fr o m
2015-11-01
1 O-tilläggstid A 98:00 99:30
2 O-tilläggstid B 49:50 50:80
3 O-tilläggstid C 41:30 43:40
4 O-tilläggstid D 19:90 20:50

Ersättning för förskjuten arbetstid höjs från den 1 juni 2015 till 18:70 kronor per timma.

Höjning av beredskapsersättning (§ 9 Mom 2)
Beredskapsersättning på vardagar höjs från den 1 juni 2015 till 13:10 kronor per timma. Beredskapsersättning på helger höjs från samma datum till 26:20 kronor per timma.

Möjligt att kompensera jour i kompensationsledighet
I § 10 Mom 2 införs nu en möjlighet för arbetsgivare och medarbetare att komma överens om att jour ska kompenseras i form av kompensationsledighet. Parterna ska samråda om den lediga tidens förläggning, varvid båda parternas önskemål så långt möjligt ska beaktas.

Kompensationsledighet erhålls per jourtimma med 15 minuter.

För jour eller del av denna som infaller mellan kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 07.00 dag efter sön- och helgdag utgår kompensationsledighet per timma med 30 minuter.

Kommer inte arbetsgivare och medarbetare överens om kompensationsledighet kompenseras medarbetaren med kontant ersättning.

Förenklad text kring individuella överenskommelser om undantag från vissa ersättningsformer
Tidigare har individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare om undantag från ersättning för ob-tid, övertid, beredskap eller jour avsett ett år i taget.

Nu gäller sådan överenskommelse istället tillsvidare och part som vill att överenskommelsen ska upphöra ska underrätta den andra parten senast två månader innan nästa lönerevision. Sker underrättelse senare gäller överenskommelsen till nästkommande lönerevision.

Ytterligare en månad med föräldraledighetstillägg
Tiden under vilken föräldraledighetstillägg ska utbetalas har i likhet med övriga avtal på arbetsmarknaden utvidgats till att omfatta maximalt 180 kalenderdagar när medarbetaren varit anställd i tre år i följd eller mer.

Föräldraledighetstillägget utgörs av ett belopp motsvarande;
• en månadslön minus avdrag under 30 kalenderdagar beräknad per kalenderdag om medarbetaren varit anställd i ett men inte två år i följd,
• tre månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar beräknad per kalenderdag om medarbetaren varit anställd i två men inte tre år i följd,
• sex månadslöner minus avdrag under 180 kalenderdagar beräknad per kalenderdag om medarbetaren varit anställd i tre år i följd eller mer.

Om ledigheten skulle bli kortare än en, tre respektive sex månader utges inte föräldraledighetstillägg för längre tid än ledigheten omfattar.

Föräldraledighetstillägg utges inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

Preliminär överenskommelse om introduktionsanställningar
För att underlätta en effektiv arbetslivsstart har parterna träffat en preliminär överenskommelse om att införa så kallade introduktionsanställningar. Partsavsikten är att ett särskilt avtal om yrkesintroduktionsanställningar tas fram av parterna senast den 31 mars 2014.

Arbetsgrupper
Centrala parter kommer under avtalsperioden i ett antal arbetsgrupper bland annat utreda utvecklingen av verksamheter med boende för funktionshindrade, diskutera frågor kring avtalets arbetstidsbestämmelser och en utveckling av löneavtalet, göra en översyn av lönestatistiken.

Protokoll med bilagor
Fullständigt protokoll och bilagor innehållande löneavtal för bransch E finns här nedan:

Protokoll
Semesterregler
Löneavtal

Avtalskonferenser
Vi bjuder in till avtalskonferenser för att gå igenom det nya kollektivavtalet. Ett perfekt tillfälle att lära mer om kollektivavtalet. Konferenserna är kostnadsfria. Vi bjuder på en enklare lunch.

• Avtalskonferens i Stockholm den 13 januari kl 10 - 12 på Almegas kontor på Sturegatan 11

• Avtalskonferens i Umeå den 16 januari kl 10 – 12 på Almegas kontor på Brogatan 4

• Avtalskonferens i Göteborg den 21 januari kl 10 - 12 på Almegas kontor på Södra Hamngatan 53

• Avtalskonferens i Malmö den 22 januari kl 10 - 12 på Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1 B

Inbjudan till avtalskonferenserna skickas ut i separat Arbetsgivarnytt där anmälan kan ske via en länk.