Nytt avtal med Kommunal för städning av bussar - Serviceentreprenörerna

Almega Serviceentreprenörerna och Svenska Kommunalarbetareförbundet har tecknat ett separat avtal för arbeten med busstädning.

Avtalet innebär en reglering av nattarbete och en viktig omformulering av den så kallade garantiregeln.

Omfattning

Busstädning har tidigare tillhört serviceentreprenadavtalet med Fastighetsanställdas Förbund. Det nya avtalet införs som en bilaga till det befintliga serviceentreprenadavtalet med Kommunal och är tillämpligt vid städning och rengöring av bussar, lokaler eller inom området förenlig rengöringsverksamhet där bussar geografiskt är placerade på ett bussgarage.

Arbetstid

Ordinarie heltidsarbetstidsmått är 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. Vid schemalagt helgarbete kan arbetsgivaren bestämma att arbetstidsmåttet utgör 38,25 timmar per vecka (så kallad hård vecka).

Nattarbete

Vid arbete mellan kl 22.00 och 06.00 har arbetstagarna rätt till arbetstidsförkortning. Den uttrycks på så sätt att varje arbetad timme mellan dessa klockslag ska räknas upp med faktorn 1,08.

Exempel: Arbetstagare A arbetar heltid, och enligt schemat infaller 25 arbetade timmar varje vecka mellan kl 22.00 och 06.00. 25 timmar x 1,08 = 27 timmar. Mellanskillnaden är detsamma som arbetstidsförkortningen och arbetstagaren har därmed rätt till 2 timmars arbetstidsförkortning. Heltidsarbetstidsmåttet blir 38 timmar per helgfri vecka.

Garantiregeln

En omformulering har gjorts av garantiregeln (serviceentreprenadavtalet bilaga 4, löneprinciper punkt 3 mom 1). Justeringen av garantiregeln innebär att parterna tydliggör att det finns ett tidsfönster från det datum entreprenören tecknar avtal med kund till det datum då själva driften av serviceuppdraget tillträds.

Det innebär att en entreprenör som fyller på med egen personal och nyanställer, under denna tidsperiod inte behöver erbjuda befintlig personal på arbetsplatsen arbete enligt garantiregeln. Om den nya entreprenören väljer att ta över befintliga arbetstagare på arbetsplatsen, så har dessa övertagna personer rätt till bibehållen lön i enlighet med garantiregeln.

Observera att reglerna i LAS om övergång av verksamhet fortfarande gäller. Vid övertag av personal rekommenderar vi att ni tar kontakt med Almega för en arbetsrättslig bedömning.

Ikraftträdande och övergångsregler

Bestämmelserna om busstädning träder ikraft den 1 januari 2014. Eftersom det hittills varit serviceentreprenadavtalet med Fastighetsanställdas Förbund som gällt för dessa arbeten, har företagen fått en övergångsperiod att anpassa sig till de nya reglerna. För alla kunduppdrag om busstädning som tecknats eller tecknas före den 1 januari 2015 kan företaget välja att fortsätta tillämpa avtalet med Fastighets, dock längst till och med den 31 augusti 2016. Företag som på befintliga kontrakt vill byta från Fastighets avtal till Kommunals avtal före den 31 augusti 2016 ska kontakta Kommunal och begära en förhandling om avtalsbytet.

Avtalet och protokollet bifogas här i PDF.
Protokoll
Bilaga 1

MED VÄNLIG HÄLSNING

ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA

 

Marcus Lindström