Nytt avtal med Handelsanställdas förbund avseende avtalet Lagring och Distribution

Här informeras om de förändringar som följer av det nya träffade ettåriga avtalet med Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller under perioden 1 april 2012 – 31 mars 2013.
De viktigaste förändringarna i avtalets allmänna villkor är:
• Minimilönerna höjs med 80 % av den totala lönehöjningen
• Ny hantering av anställningsbevis vid nyanställning
• Utökad föräldralön
• Ny reglering av § 4 mom 9 Övertidsarbete
• Regler om inhyrning har kompletterats

 

1. Löner

1.1 Löner under perioden 1 april 2012 – 31 mars 2013

A                   Generell lönehöjning

Fr o m den avlöningsperiod som börjar närmast efter den 1 april 2012 höjs utgående löner med 191 öre per timme.

I de fall en anställd efter ovannämnda lönehöjning har en lön som understiger den nya minimilönen ska utfyllnad göras upp till ny minimilön enligt nedan.

För tiden 2012-04-01 – 2013-03-31 gäller följande minimilönetabell:

Lönegrupp                        Lager            Ch 1              Ch II
16 år                                    84:56    
17 år                                    90:55            
18 år                                  121:41            122:66           122:16
19 år                                  121:76            123:01           122:51
20 år                                  122:68            123:98           123:43
+6 mån                              123:56            124:81           124:31

Anställningstidstillägg

Ett anställningstidstillägg utges med 70 öre per timme till arbetstagare som efter fyllda 18 år innehaft fem års an­ställning inom samma företag. Tillägget utgår fr.o.m. den första i den månad då femårsgränsen uppnåtts.

Vid företag där anställningstidstillägg redan förekommer ska justering av femårstillägget ske med en uppräkning av 70 öre per timme. Fördelningen vid dessa företag kan ske på annat sätt om de lokala parterna är överens om det.

Utgående vecko- och månadslöner

Vid företag med full arbetstid sker höjningen av gällande vecko- och månadslöner den 31 mars 2012 genom att det ovan angivna talet, 191 öre per timme, multipliceras med talen 40 för beräkning av veckolön respektive 174 för beräkning av månadslön.

Vid företag med kortare arbetstid per vecka nedräknas talen 40 respektive 174 proportionellt. Även här måste tillses att tillämplig ny minimilön enligt tabell uppnås.

Utgående ackordslöner

Utgående ackord den 31 mars 2012 ska omräknas så att det genomsnittliga förtjänst­läget per ackordstimme ökas med 191 öre per timme. Höjningen ska fördelas på fast och rörlig del enligt de proportioner som gällde den 31 mars 2012.

B                   Löneutrymme för lokal fördelning (pott)

Utöver den generella höjningen enligt ovan A ska för arbetstagare som fyllt 18 år ett löneutrymme om i genomsnitt 191 öre per timme läggas ut
fr o m den 1 april 2012. Yngre anställda omfattas alltså inte av denna höjning. 

I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa en överenskommelse om beräkning respektive fördelning har lokal part rätt att föra frågan till central förhand­ling. Om inte heller de centrala parterna kan enas ska potten fördelas generellt d v s läggas ut lika för alla med 191 öre per timme.

Tidtabell

Besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarsidan ska lämnas till arbetsgivaren senast den 3 augusti 2012.

Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 17 augusti 2012 begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt.

Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast

den 14 september 2012.

 Mer detaljerade anvisningar om hur fördelningen av den lokala potten ska göras framgår av Bilaga 1.

 

2. Allmänna anställningsvillkor

§ 2 Mom 3 Anställningsbevis

Mom 3 Anställningsbevis första st. ändras till:

Vid anställningens tillträdande överlämnar arbetsgivaren, oavsett anställningens längd, ett anställningsbevis, vari anställningens karaktär, arbetstidens längd samt lön och/eller branschvana ska anges.

Anmärkning första st ändras till:

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål till den lokala fackliga organisationen överlämna kopia på anställningsbeviset för nyanställd personal inom avtalsområdet liksom uppgift om vilka som slutar sin anställning vid företaget.

Mom 5 Föräldralön ändras till följande:

En arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om arbetstagaren är föräldraledig med rätt till föräldrapenning eller uppbär havandeskapspenning under förutsättning att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd. Föräldralön utbetalas i samband med uttagen föräldraledighet.

Föräldralön betalas

 • under två månader om arbetstagaren har varit anställd i ett men inte två år i följd och
 • under tre månader om arbetstagaren har varit anställd i två år i följd eller mer.

Om föräldraledigheten skulle bli kortare än två respektive tre månader, betalas föräldralön inte för längre tid än ledigheten omfattar.
Föräldralönen utgör 10 % av underlaget för beräkning av sjuklön enligt mom 4.

Följande ändras i Bilaga 2 Inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning § 2 st. 3 ändras till:

Nämnden ska bestå av tre ledamöter, en från Handelsanställdas förbund, en från Almega Tjänsteförbunden och en opartisk ordförande som parterna utser gemensamt. Den opartiska ordföranden arvoderas av parterna med lika delar.

Semesterlönegarantin 2012-04-01 – 2013-03-31

För arbetstagare med minst tre månaders sammanhängande anställningstid ska semesterlönen per betald semesterdag lägst utgå enligt följande:

fr o m det semesterår som börjar               2012-04-01

fyllda 18 år                                               1085 kr

fyllda 21 år                                                1280 kr

2.1 Måltidsersättning § 22 Mom 1

Fr o m den 1 april 2012 höjs beloppen för måltidsersättning i avtalet från till 88 kr. Uppräkningen sker på grund av att konsumentprisindex för restauranger har höjts.

2.2 Övertid § 4 mom 9

När arbetsgivaren anser, att det krävs att arbete utförs under annan tid än ordinarie arbetstid, ska arbetstagaren utföra sådant arbete mot fastställd betalning.

Besked om övertidsarbete ska om möjligt lämnas till arbetstagare före kl 12.00.

Arbetstagare som har godtagbara skäl får inte nekas befrielse från övertidsarbete. Vid övertidsarbete på sön-, helgdag samt på dag som på grund av arbetstidens förläggning är fridag utgår ersättning för minst 3 timmar.

2.3 Inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning

En överenskommelse har träffats om följande tilläggsreglering vid anlitande av bemanningsföretag:

Inhyrd arbetskraft

Parterna har en gemensam uppfattning att bemanningsföretag kan vara ett komplement till ett företags ordinarie verksamhet.

Parterna är vid diskussion om anlitande av bemanningsföretag ense om att hänsyn ska tas såväl till företagens behov av att organisera sitt arbete så att det främjar både företagens produktivitet och fortlevnad och de anställdas behov av trygga arbetstillfällen med goda villkor.

Parterna rekommenderar att inhyrd personal bör omfattas av tillämpligt kollektivavtal och att endast bemanningsföretag anlitas som är auktoriserade via överenskommelse mellan Bemanningsföretagen och LO.

Före anlitande av bemanningsföretag ska de lokala parterna förhandla om följande:

 • Syftet med inhyrning av personal
 • Omfattningen av inhyrningen
 • Under vilken tidsperiod inhyrningen ska ske
 • Vilket arbete som inhyrningen huvudsakligen avser
 • På vilka arbetstider som inhyrning ska ske
 • Genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp (GFL)
 • Hur den lokala fackliga organisationen ska informeras om vilka personer som är inhyrda
 • Arbetsplatsintroduktionen för inhyrd personal
 • När och hur utvärdering av inhyrningen ska ske mellan parterna

Kan enighet inte uppnås i förhandlingen ska ärendet hänskjutas till de centrala parterna.

Protokollsanteckning: Parterna är överens om att förlängning med högst fem arbetsdagar av inhyrning, som varit föremål för förhandling enligt ovan, inte ska medföra skyldighet att inleda ny förhandling.

Denna del av avtalsbestämmelsen träder i kraft först sedan Almega Tjänsteföretagen och Handelsanställdas förbund genomfört en partsgemensam utbildning i frågan dock senast den 1 september 2012.

 

3. Nytryck av kollektivavtal 2012

Ett nytt avtalstryck kommer att tryckas inom kort. De nya avtalen kommer att skickas ut till samtliga berörda företag så fort de är tryckta.

Med vänlig hälsning

Aimo Pekkala
Almega Tjänsteförbunden

Bilagor: Bilaga 1: Anvisningar avseende beräkning och fördelning av lokalt löneutrymme