Nytt avtal med Akademikerförbunden, avtalsområde Telekom

Den 12 april tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna (nedan kallade Akademikerförbunden) för avtalsområde Telekom. Avtalet är treårigt och gäller fr o m 1 april 2013 t o m 31 mars 2016.

Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. 

Länk till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor finns till höger på sidan. 

Löner

Parterna i detta avtal är överens om att använda hela avtalsvärdet på 3 år om 6,8% till löneutrymmet.

Precis som i tidigare avtal utgår lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för akademikernas medlemmar med 2,0 % 2013-04-01 och med 2,4% 2014-04-01 och med 2,4% 2015-04-01. Lönerevisionsdatum är den 1 april för vardera år, om inte de lokala parterna kommer överens om annat datum.

För övrigt har parterna kommit överens om att inte göra några förändringar i löneavtalet.

Anställningsvillkor

Parterna har överenskommit om ändringar av anställningsvillkor som följer:

§ 13 Föräldraledighet
Ny lydelse i stycke 5, andra meningen enligt nedan
För den som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledighet utges ersättning för sex trettiodagarsperioder. 

§ 16 Giltighetstid får följande nya lydelse
Avtalet om löner och allmänna villkor gäller för tiden 1 april 2013 – 31 mars 2016. Avtalen kan sägas upp för den tredje avtalsperioden  (1 april 2015 – 31 mars 2016). Sådan uppsägning ska ske  senast den 30 september 2014.


Arbetsgrupper

Lönebildning
Parterna har på avtalsnivå överenskommit om följande partsgemensamma aktiviteter:
• Uppföljning av avtalet (Centrala parter)
• Lönekonferenser/utbildningar införa lönerevisionen 2014
• Utreda förutsättningarna för att göra en partsgemensam tillämpningsanvisning
• Utreda förutsättningar för förtroendevalda
• Arbetsmiljö

Parterna har på förbundsgruppsnivå i särskild handling överenskommit om inrättande av arbetsgrupper avseende:
• Moderna kollektivavtal
• Det gränslösa arbetet
• Lönebildning.

Länk till överenskommelsen

I länken till höger på sidan finner du överenskommelserna i dess helhet.

Om du har frågor angående avtalens närmare innebörd ber vi dig att vänd dig till någon av dina kontaktpersonerna på IT&Telekomföretagens arbetsgivarsektion. Du finner kontaktuppgifter till höger på sidan. Alternativt vända dig direkt till ditt närmaste lokalkontor.

Avtalstryck

Nya avtal kommer att tryckas inom kort. Ett exemplar skickas ut så fort avtalen är klara. Fler kommer finnas att beställa i webbshoppen på almega.se.