Nytt avtal med Akademikerförbunden, avtalsområde IT

Den 12 april tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna (Akademikerförbunden), för avtalsområde IT. Avtalet är treårigt och gäller fr o m 1 april 2013 t o m 31 mars 2016.

Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. 

Löner

Parterna är överens om att använda hela avtalsvärdet för 3-årsperioden, uppgående till 6,8%, enbart till löneutrymmet.

Precis som i tidigare avtal utgår lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för akademikernas medlemmar med 2,0 % 2013-04-01, med 2,4% 2014-04-01och med 2,4% 2015-04-01. Lönerevisionsdatum är den 1 april, om inte de lokala parterna kommer överens om annat datum.

För övrigt har parterna kommit överens om att inte göra några förändringar i löneavtalet.

 

Anställningsvillkor

Parterna har överenskommit om ändringar av anställningsvillkor som följer:

7 Föräldralön samt tillfällig vård av barn

4:e stycket får följande lydelse

Ersättning utges för två sådana trettiodagarsperioder. För den som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledighet utges ersättning för sex trettiodagarsperioder. Ersättning utges ej på lönedelar över 15 prisbasbelopp.
 

Övrigt

Avtalen kan sägas upp för tredje avtalsperioden (1 april 2015 – 31 mars 2016). Sådan uppsägning ska ske senast den 30 september 2014.


Arbetsgrupper

Lönebildning
Parterna har på avtalsnivå överenskommit om följande partsgemensamma aktiviteter:
• Uppföljning av avtalet (Centrala parter)
• Lönekonferenser / utbildningar inför lönerevisionen 2014
• Utreda förutsättningarna för att göra en partsgemensam tillämpningsanvisning
• Utreda förutsättningarna avseende förtroendevalda

Parterna har på förbundsgruppsnivå i särskild handling överenskommit om inrättande av arbetsgrupper avseende:
• Moderna kollektivavtal
• Det gränslösa arbetet
• Lönebildning.
 

Länk till överenskommelsen

Länkar till överenskommelserna hittar du till höger här på sidan.

Om du har frågor angående avtalens närmare innebörd, ber vi dig att kontakta någon av dina förhandlare på IT&Telekomföretagens arbetsgivarsektion, som du hittar här till höger på sidan. Alternativt att du vänder dig direkt till ditt närmaste lokalkontor.

Ytterligare ett Arbetsgivarnytt kommer att sändas ut så snart överenskommelse även träffats med Unionen.
 

Avtalstryck

Nya avtal kommer att tryckas inom kort. Ett exemplar skickas ut till varje medlemsföretag så fort avtalen är klara. Fler kommer finnas att beställa i webbshoppen på almega.se.