Nytt avtal med Kommunal

Vårdföretagarna har tecknat nytt avtal om allmänna villkor samt löneavtal med Kommunal för bransch C Läkarmottagningar. Allmänna villkor samt löneavtalet gäller från 1 augusti 2012 till 31 juli 2013 (12 månader). Löneökningarna är i linje med övriga avtal på marknaden och har löneökningstakt med 2,6 % på årsbasis. Löneökningarna är i krontal och uppgår till 600 kronor per heltidsanställd medlem som läggs till allmän pott för fördelning. Ändringar i allmänna villkor innehåller bl a justeringar av ersättningsnivåer för ob-tid och beredskap. Avtalet innebär även att föräldraledighetstillägget blir likalydande för Kommunals grupper i förhållande till Visions.

Löneavtal

Retroaktiv löneökning kommer att ske från 1 augusti 2012. Varje heltidsanställd bidrar till pott med 600 kronor. Deltidsanställda bidrar proportionerligt mot heltidsmåttet. Lägstalöner uppgår för personer som fyllt 19 med sammanhängande anställningstid överstigande tre månader till 16 665 kronor från 1 augusti 2012. Lägstalön för person som fyllt 19 med ett års sammanhängande anställning i yrket samt har yrkesförberedande gymnasieutbildning som krävs i yrket skall uppgå till 18 365 från 1 augusti 2012.

Löneavtal i sin helhet finns i länken nedan.

Ändringar i allmänna villkor

Anställning

I avtalet tillförs en skrivning, i § 3 Anställning, som innebär en begränsning i att använda vikariat och visstidsanställningar till sammanlagt 3 år under en 5-årsperiod. Tidsbegränsad anställning i form av vikariat och allmän visstidsanställning kan uppgå till maximalt 2 år av varje slag dock aldrig mer än 3 år sammantaget. Efter denna tidsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detta gäller fr o m 1 mars 2013 för att möjliggöra omställningar och anpassning till de nya förutsättningarna.

Ersättning vid tjänstgöring på OB-tid och förskjuten arbetstid

Ersättningarna för OB-tid höjs med 2,6 % till följande nivåer fr o m 2012-11-01.

1 O-tilläggstid A 96,80                          
2 O-tilläggstid B 48,30
3 O-tilläggstid C 39,20
4 O-tilläggstid D 19,40

 

Förskjuten arbetstid får följande nya lydelse: Lönetillägg för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat utbetalas, från och med den 1 november 2012, under 10 dagar från tillsägelsedagen med 17:50 per timme.

Beredskap

Beredskapsersättningen höjd med 2,6 % från 1 november 2012 till följande nivåer.

Ersättning erhålls med

12:30 kr/timme

   

För beredskapstjänst eller del av denna
som infaller mellan kl 22.00 dag före
lördag/helgdagsafton och kl 07.00
dag efter sön- och helgdag erhålls
ersättning med

24:50 kr/timme

Föräldraledighetstillägg

§ 9 Sjuklön m m Mom 8:2 Belopp gällande Kommunal utgår och får följande ny lydelse:

Föräldraledighetstillägget utgörs av ett belopp motsvarande;

  • en månadslön minus avdrag under 30 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i ett men inte två år i följd,
  • tre månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i två men inte tre år i följd,
  • fem månadslöner minus avdrag under 150 kalenderdagar beräknad per kalenderdag enligt nedan om medarbetaren varit anställd i tre år i följd eller mer.

 Om ledigheten skulle bli kortare än en, tre respektive fem månader utges inte föräldraledighetstillägg för längre tid än ledigheten omfattar.

 Föräldraledighetstillägg utges inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp.

 Tidigare har personer på Kommunals avtalsområde haft möjlighet till föräldraledighetstillägg för en, två eller tre månader. Detta har nu utgått och de har likalydande skrivning som Vision.

 Protokoll och bilagor

 Fullständigt protokoll och bilagor innehållande löneavtal och ändringar av allmänna anställningsvillkor finner du som länkar nedan.

Bilaga 2 Allmänna anställningsvillkor
Bilaga 1 Löneavtal
Förhandlingsprotokoll

 Arbetsgrupper

Parterna inrättar en arbetsgrupp i syfte att utreda under vilka förutsättningar en sammanslagning av avtalsområde C (Läkarmottagningar) och E (Vård- och behandling samt Omsorgsverksamhet) skulle kunna ske i samband med nästa avtalsförhandling. Parterna är medvetna om att det i en sammanslagning kan behövas särregleringar i vissa frågor avseende Läkarmottagningar.

För mer information kontakta:

Johan Mann, förhandlingschef

Daniel Andersson, förhandlare