Nytt avtal med Handelsanställdas förbund avseende Lager och Chaufförer

Här informeras om de förändringar som följer av det träffade ettåriga avtalet med Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller under perioden 1 april 2012 – 31 mars 2013.

De viktigaste förändringarna i avtalets allmänna villkor är:

 • Ökad föräldralön
 • Ny tilläggsreglering om inhyrd arbetskraft 

1. Löner

1.1 Löner under avtalsåret 1 april 2012 – 31 mars 2013

A Generell lönehöjning

Fr o m den avlöningsperiod som börjar närmast efter den 1 april 2012 höjs utgående löner och ackord med 191 öre per timme (332,50 kr per månad).

I de fall en anställd efter ovannämnda lönehöjning har en lön som understiger den nya minimilönen ska utfyllnad göras upp till ny minimilön enligt nedan.

Fr o m den 1 april 2012 gäller följande minimilöner:

Lönegrupp                         Lager               Ch 1              Ch II

16 år                                    79:37            

17 år                                    85:37            

18 år                                  121:03            122:28           121:78

19 år                                  121:38            122:63           122:13

20 år                                  122:28            123:53           123:03

+6 mån                              123:18            124:43           123:93

Ett anställningstidstillägg utgår med 70 öre per timme till arbetstagare som efter fyllda 18 år innehaft fem års anställning inom samma företag. Tillägget utgår fr o m den första i den månad då femårsgränsen uppnåtts.

B Löneutrymme för lokal fördelning (pott)

För 18-åringar och äldre ska ett löneutrymme om i genomsnitt 191 öre per timme (332,50 kr per månad) läggas ut som lokal pott fr o m den 1 april 2012.

I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa en överenskommelse om beräkning respektive fördelning har lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Om inte heller de centrala parterna kan enas om potten ska den fördelas generellt, d v s lika till alla.

Mer detaljerade anvisningar om hur fördelningen av den lokala potten ska göras framgår av Bilaga 2.

Utgående vecko- och månadslöner

Vid företag med full arbetstid sker höjningen av gällande vecko- och månadslöner den 31 mars 2012 genom att det ovan angivna talet, 382 öre per timme, multipliceras med talen 40 för beräkning av veckolön respektive 174 för beräkning av månadslön.

Vid företag med kortare arbetstid per vecka nedräknas talen 40 respektive 174 proportionellt. Även här måste tillses att tillämplig ny minimilön enligt tabell uppnås.

Tidtabell

Besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarsidan ska lämnas till arbetsgivaren senast den 3 augusti 2012.

Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 17 augusti 2012 begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt.

Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast den 14 september 2012.

§ 16 mom 5 B Semesterlönegarantibelopp

För arbetstagare med minst tre månaders sammanhängande anställningstid ska semesterlönen per betald semesterdag lägst utgå enligt följande:

fr o m det semesterår som börjar      2012-04-01          

fyllda 18 år                                           1085 kr                         

fyllda 21 år                                           1280 kr

2. Allmänna anställningsvillkor

§ 3 Mom 3 Anställningsbevis första st ändras till:

Vid anställningens tillträdande överlämnar arbetsgivaren, oavsett anställningens längd, ett anställningsbevis. Sådant ska innehålla uppgift om anställningens karaktär, arbetstidens längd samt lön och/eller branschvana.

§ 8 mom 1 Måltidsersättning

Fr o m den 1 april 2012 höjs beloppen för måltidsersättning i avtalet till 88 kr. Uppräkningen sker på grund av att konsumentprisindex för restauranger har höjts.

Föräldralön flyttas fr § 13 mom 5 till § 14 mom 2 och får följande lydelse.

§ 14 Föräldraledighet och föräldralön

Mom 1 Anmälan om ledighet

Arbetstagare, som enligt reglerna i föräldraledighetslagen (SFS 1995:584) vill utnyttja sin rätt till sådan ledighet, ska så tidigt som möjligt och senast före de i lagen angivna tidsgränserna anmäla detta till arbetsgivaren samt även ange vilken tidsperiod ledigheten avses omfatta och vilken typ av ledighet som åberopas. Samma gäller ledighet i samband med att arbetstagare i sitt hem tar emot fosterbarn eller adoptivbarn.

Mom 2 Föräldralön

Till arbetstagare som är tjänstledig på grund av graviditet eller i samband med barns födelse eller adoption, betalas föräldralön från arbetsgivaren. En förutsättning är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd.

- Föräldralön betalas under högst tre månader inom en period av 18 månader efter barns födelse eller adoption

- Föräldralön betalas under högst två månad om arbetstagaren varit anställd i ett men inte två år i följd, och under högst tre månader om arbetstagaren varit anställd i två år i följd eller mer

- Föräldralön betalas inte för fler kalenderdagar än ledigheten omfattar

- Föräldralön betalas endast om ledigheten är sammanhängande minst en månad

- Föräldralön betalas endast för hel kalenderdag

- Föräldralön betalas i anslutning till ledigheten

Föräldralön utgör 10 % av genomsnittslönen per månad under ordinarie arbetstid (inklusive kontant ersättning för förskjuten ordinarie arbetstid och övriga tillägg) under tremånadersperioden närmast före tjänstledigheten.

Föräldralönen utges inte om arbetstagaren undantas från föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Om denna förmån har nedsatts ska föräldralönen reduceras i motsvarande grad.

Följande ändras i Bilaga 2 Inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning

§ 2 st. 3 ändras till:

Nämnden ska bestå av tre ledamöter, en från Handelsanställdas förbund, en från Almega Tjänsteföretagen eller Medieföretagen och en opartisk ordförande som parterna utser gemensamt. Den opartiska ordföranden arvoderas av parterna med lika delar.

Följande tilläggsöverenskommelse har träffats avseende inhyrd arbetskraft

Inhyrd arbetskraft

Parterna har en gemensam uppfattning att bemanningsföretag kan vara ett komplement till ett företags ordinarie verksamhet.

Parterna är vid diskussion om anlitande av bemanningsföretag ense om att hänsyn ska tas såväl till företagens behov av att organisera sitt arbete så att det främjar både företagens produktivitet och fortlevnad och de anställdas behov av trygga arbetstillfällen med goda villkor.

Parterna rekommenderar att inhyrd personal bör omfattas av tillämpligt kollektivavtal och att endast bemanningsföretag anlitas som är auktoriserade via överenskommelse mellan Bemanningsföretagen och LO.

Före anlitande av bemanningsföretag ska de lokala parterna förhandla om följande:

 • Syftet med inhyrning av personal
 • Omfattningen av inhyrningen
 • Under vilken tidsperiod inhyrningen ska ske
 • Vilket arbete som inhyrningen huvudsakligen avser
 • På vilka arbetstider som inhyrning ska ske
 • Genomsnittligt förtjänstläge för jämförbar grupp (GFL)
 • Hur den lokala fackliga organisationen ska informeras om vilka personer som är inhyrda
 • Arbetsplatsintroduktionen för inhyrd personal
 • När och hur utvärdering av inhyrningen ska ske mellan parterna

Kan enighet inte uppnås i förhandlingen ska ärendet hänskjutas till de centrala parterna.

Protokollsanteckning: Parterna är överens om att förlängning med högst fem arbetsdagar av inhyrning, som varit föremål för förhandling enligt ovan, inte ska medföra skyldighet att inleda ny förhandling.

Denna del av avtalsbestämmelsen träder i kraft först sedan Almega Tjänsteföretagen och Handelsanställdas förbund genomfört en partsgemensam utbildning i frågan dock senast den 1 september 2012.

Bilaga 1 Anvisningar avseende beräkning och fördelning av lokalt löneutrymme (pdf)