Nytt avtal klart

Avtalet gäller 15 månader mellan den 1 april 2012 och den 30 juni 2013.

Lönerevisionsdatum är den 1 juli 2012 då ett löneökningsutrymme på 2,6 % ska fördelas. Av ”potten” ska varje heltidsanställd garanteras 320 kr ( individgaranti).
För de tre första månaderna betalas ett engångsbelopp ut på 2 000 kr vid heltidsanställning, beloppet inkluderar semesterlön. Utbetalning av engångsbeloppet ska ske under juni månad.

Ersättning för förskjuten arbetstid (ob-ersättning) räknas upp med 2,6 % från 1 juli 2012. Avsättningen på 0,2 % till kompetenskonton från förra avtalsrörelsen tas omhand av lokala parter som i första hand ska träffa överenskommelse om att pengarna ska avsättas till kompetensutveckling/utbildning. Träffas inte någon överenskommelse före den 30 augusti tillförs 0,2 % löneökningsutrymmet ovan.

Lokal part är här klubb eller arbetsplatsombud, om sådan saknas enskild tjänsteman.

Förhandlingsprotokoll