Arbetsgivarnytt Friskolor

Det preliminära avtal som slutits med Kommunal för anställda vid friskolor har nu antagits och är definitivt. Avtalet slöts 7 juni 2012.

Avtalet ansluter till övriga avtal på svensk arbetsmarknad och innebär att en löneökning sker genom att en pott bildas om 665 kronor per månad från den 1 juni 2012 och gäller till och med den 31 augusti 2013, det vill säga under 15 månader. Löneökningen motsvarar 3,2 procent och ger därmed en löneökningstakt på 2,6 procent per år.

Lägstalöner och övriga ersättningar har räknats upp med 3,2 procent.

Löneavtalet

Lönesättningen utgår från principen om individuell och differentierad lön. Det förutsätts att företaget har en tydlig lönepolicy och lönesättningskriterier som är kända av medarbetarna. Mål-, utvecklings- och resultatsamtal är medel för att erhålla en grund för bedömning av utvecklingsinsatser och lönesättning för medarbetaren.

Utgångspunkten är att de lokala parterna ska fastställa hur mycket lönerna ska ökas. Enas inte de lokala parterna om lönehöjningen vid företaget bildas en pott om 665 kronor per heltidsanställd medlem i Kommunal per den 31 maj 2012. Detta är ingen individuellt avtalad löneökning utan en pott.

Det löneutrymme som bildas fördelas individuellt mellan Kommunals medlemmar som omfattas av lönerevisionen. Avtalet innehåller inget belopp för en minsta löneökning per person, ingen individgaranti, utan löneökningen ska ske enligt löneavtalets principer.

Lön för arbetstagare med fast kontant lön som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader ska från och med den 1 juni 2012 uppgå till lägst 16 735 kronor per månad.

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet ovan gälla kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

Lön för arbetstagare med fast kontant lön där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska från den 1 juni 2012 uppgå till lägst 18 435 kronor.

Lägstlönerna gäller för heltidsanställda, för deltidsanställda i proportion till sysselsättningsgraden.

Rörliga ersättningar

De i avtalet ingående rörliga ersättningarna har räknats upp med 3,2 procent vilket innebär att:

§ 4:3 Arbetstidsschema

Lönetillägg i stycke fem 14,45 kronor

§ 4:6 Ersättning under ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på sk. OB-tid

 

Förläggningstidpunkt

Ersättning/timme fr.o.m 2012-06-01

Måndag till torsdag kl 19 till kl 22

19,60 kronor

Måndag till torsdag kl 22 till  kl 24 samt tisdag till fredag kl 00 till kl 06

39,50 kronor

Måndag kl 00 till kl 07

48,80 kronor

Fredag kl 19 till kl 24 samt från kl 00 till kl 24 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag

48,80 kronor

Från kl 16 till kl 24 vardag närmast före trettondagen, 1 maj, Alla helgons dag eller Kristi himmelsfärdsdag samt från kl 00 till kl 07 vardag närmast efter trettondagen, 1 maj eller Kristi himmelsfärdsdag.

48,80 kronor

Från kl 18 skärtorsdag, dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07 vardag närmast efter helg.

97,60 kronor

Bilaga 5 Beredskap

Ersättning

Ersättning för beredskap utges med 12:90 kr per timme inklusive semesterlön.

För beredskapstjänst eller del därav som infaller mellan kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 07.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med 25:60 kr per timme inklusive semesterlön.

Allmänna anställningsvillkor

I avtalet förtydligas uppsägningsregeln för de som anställs enligt avtalets § 3.2  punkt 6, anställning för elever med särskilda behov. Arbetstagare med sådan anställning kan avslutas med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Ny lydelse av § 10.4

10:4  Särskilda regler för anställda som har hand om barn med särskilda behov

LAS 22 § och 25-27 §§, turordning vid uppsägning på grund av arbets­brist och företrädesrätt till ny anställning, gäller inte för anställda som har hand om barn med s.k. särskilda behov enligt detta avtal (3:2).

Anställningen upphör efter en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Avtalstryck

Något nytt kollektivavtal kommer inte att tryckas förrän avtalet med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision är klara.

Länk till Protokollet