Nytt avtal med LSR, Vision och Vårdförbundet - Bransch D Företagshälsovård

Vårdföretagarna har tecknat nytt löneavtal samt avtal om allmänna villkor med LSR (Legitimerade sjukgymnasters riksförbund), Vårdförbundet och Vision. Löneavtalet gäller från 1 januari 2013 och gäller tillsvidare med LSR och Vårdförbundet. Med Vision är avtalsperioden 1 januari 2013 till 31 december 2014. Avtalen kan sägas upp av båda parter till senast 30 september för att upphöra 31 december samma år. Löneavtalen är som tidigare med lokal lönebildning och är icke siffersatta. Avtalen om allmänna villkor prolongeras med följande ändringar.

Löneavtal
Tidigare har löneavtalen med LSR, Vårdförbundet och Vision sett olika ut på i några smärre avseenden vilket gjorts enhetligt i det nya löneavtalet. Det nya löneavtalet är för de tre förbunden helt likalydande. Värt att nämna är att tidsspannet att begära förstärkt lönesamtal har parterna enats om till två veckor samt att biståndet vid samtalet har tydliggjorts. Likt tidigare ska lönerevision genomföras senast 1 juli. 

Ändringar i allmänna villkor
Anställning
I avtalet tillförs en skrivning, i § 2 Anställning, som innebär en begränsning i att använda vikariat och visstidsanställningar till sammanlagt 3 år under en 5-årsperiod. Tidsbegränsad anställning i form av vikariat och allmän visstidsanställning kan uppgå till maximalt 2 år av varje slag dock aldrig mer än 3 år sammantaget. Efter denna tidsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detta gäller fr o m 1 augusti 2013. Detta gäller även ingångna anställningar och är en anpassning till förändringar som införts på övriga vårdavtal inom både SKL och Vårdföretagarna.

Arbetsgrupper

Centrala parter kommer under avtalsperioden föra diskussioner om arbetstid med inriktningen att utreda om överenskommelse om regler som på ett bättre sätt möjliggör för de lokala parterna att välja olika ersättningsformer (kontant ersättning, ledighet m m) som kompensation för utfört arbete. Parterna är överens om att i det sammanhanget även diskutera frågor om definition av jour och beredskap vid arbete i hemmet, överenskommelse av undantag från arbetstidslagens regler om dygnsvila samt vissa arbetstidsfrågor knutna till deltidsarbetande.

Centrala parter kommer även föra diskussioner med inriktningen att införa regler som i ökad utsträckning innebär att överenskommelser om avsteg från allmänna villkor kan träffas mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

Slutligen ska parterna diskutera regleringar som tydliggör möjligheten för arbetsgivare att tillämpa timsemester eller dagsemester och därtill knutna regleringar.

Protokoll och bilagor finner du nedan:

Protokoll Vårdförbundet
Bilaga 2 Vårdförbundet
Löneavtal Vårdförbundet

Protokoll LSR
Bilaga 2 LSR
Löneavtal LSR

Protokoll Vision
Bilaga 2 Vision
Löneavtal Vision