Nytt kollektivavtal för bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag

Nytt kollektivavtal har träffats mellan Almega Tjänsteföretagen och
Svenska Transportarbetareförbundet avseende bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag.

Avtalet, som löper på 37 månader (1 april 2013 - 30 april 2016), har ett totalt avtalsvärde på 6,8 % och innebär i korthet följande:

Löneökningar och övriga tillägg
Utgående löner för heltidsanställda höjs
- den 1 april 2013 med 540 kr/mån,
- den 1 april 2014 med 540 kr/mån och
- den 1 april 2015 med 562 kr/mån.

Beloppen proportioneras för deltidsanställda.

Tarifflönerna i avtalet höjs med motsvarande belopp enligt ovan.

Övriga ersättningar såsom ob-ersättning, övertidsersättning, skiftledartillägg och semesterlönegarantin höjs med 2,45 % den 1 april 2013, 2,40 % den 1 april 2014 respektive den 2,44 %den 1 april 2015.

Övrigt
Parterna enades om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Samma dag som den träder i kraft, preliminärt den 1 januari 2014, upphör kollektivavtalets 11 § att gälla i sin helhet.

Part äger rätt att senast den 30 september 2014 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2015.

Protokoll inklusive bilaga finns att läsa här.