Nytt avtal för arenor, bad och idrottsanläggningar

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Kommunalarbetareförbundet har träffat ett nytt kollektivavtal avseende arenor, bad och idrottsanläggningar för tiden 1 juli 2013 – 30 juni 2016.

Parterna har enats om att byta namn på kollektivavtalet så att det uttryckligen framgår att avtalet även omfattar arenor.

Löneökningar och övriga tillägg

Avtalet ansluter till övriga avtal på svensk arbetsmarknad och innebär i korthet att en lönepott om 530, 560 och 610 kronor per arbetstagare bildas för individuell fördelning den 1 juli 2013, 2014 respektive 2015.

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år höjs lägstlönen med 80 % av den totala lönehöjningen respektive avtalsår.

Ob-tilläggen i § 8 mom 2 höjs under avtalsperioden med 2,0 % den
1 juli 2013, 2,3 % den 1 juli 2014 respektive 2,5 % den 1 juli 2015.

Allmänna anställningsvillkor

Följande ändringar har skett i de allmänna anställningsvillkoren:

§ 4 ARBETSTID – Nytt andra stycke

Mom 1 Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid utgör - om inte annat följer av nedanstående -
i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka vid heltidsanställning under en begränsningsperiod av sex månader.

Skriftlig överenskommelse om en begränsningsperiod om högst tolv månader kan träffas mellan arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation (lokal klubb eller facklig förtroendeman). En sådan överenskommelse kan gälla för enskild arbetstagare eller för en grupp av arbetstagare. Uppsägning av sådan överenskommelse ska göras minst tre månader före giltighetstidens utgång.

Mom 2 ArbetstidsschemaNy lydelse i andra meningen

Arbetstidsschema upprättas efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare med angivande av arbetstidens början och slut samt rasters förläggning. Där så är möjligt ska nytt arbetstidsschema meddelas senast två veckor innan det träder ikraft.

Övrigt

I löneavtalets grundläggande principer för lönesättning har det införts ett nytt sista stycke kring kompetensutveckling.

Parterna är överens att under avtalsperioden diskutera frågor relaterade till den lokala lönebildningen.

Parterna enades också om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Samma dag som den träder i kraft, preliminärt den 1 januari 2014, utmönstras reglerna om föräldralön i § 11 mom 5.

Protokoll, lönebilaga och allmänna villkorsförändringar finns att läsa här.

För övrig information kontakta

Joakim Josefsson eller Patrik Eidfelt