Nytt avtal för Almega Utbildningsföretagen med Sveriges Ingenjörer och Unionen

Almega Tjänsteförbunden, bransch Utbildningsföretagen har den 7 juni 2012 träffat avtal om löner och allmänna villkor för perioden 1 april 2012 – 31 mars 2013.

Gemensamt Sveriges Ingenjörer och Unionen

Löner

Om de lokala parterna inte överenskommer om annat gäller att lönerna skall revideras med:

2,1 % den 1 april 2012

Förutom lönerevisionen med angivna potter ska en löneöversyn ske.

Om löneöversyn står i löneavtalen (§ 4:2) att den ska genomföras i enlighet med grundläggande principer för lönesättningen. I löneöversynen ska inom företaget härutöver göras en löneöversyn för avtalsområdet innebärande genomgång av lönestrukturen och förhandla om löneökningar i syfte att bibehålla eller uppnå önskad lönestruktur. Härvid ska beaktas de i gruppen ingående tjänstemännens ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, bättre insatser samt sådan utveckling av egna och andras kompetens som är av vikt för verksamheten.

Avlösen av åtagande om kompetensutveckling

I löneprocessen avseende 2012 beslutar de lokala parterna hur värdet av avlösningen av de 0,2 % för utbildning och kompetenssparande ska hanteras. Om de lokala parterna inte enas ökas värde av löneutrymmet ovan med 0,2 %.

Allmänna anställningsvillkor

En ny tidsbegränsad anställningsform införs i § 3:1 med följande lydelse:

9. anställning avseende viss tid enligt Skollagen. Sådan anställning ger inte arbetstagaren företrädesrätt till tjänster för vilka arbetstagaren inte uppfyller Skollagens behörighetskrav.

För Unionens medlemmar gäller även följande

Löner

Om de lokala parterna inte enas om annat skall heltidsanställd tjänsteman erhålla en löneökning om lägst 300 kronor per den 1 april 2012.

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd medarbetare, som fyllt 18 år, uppgå till lägst 15 970 kronor 2012. Lägre löner kan tillämpas under tolv månader om de lokala parterna träffar sådan överenskommelse. Lönen för medarbetare med ett års sammanhängande anställningstid vid företaget skall uppgå till lägst 16 983 kronor 2012.

Löneöversynen för Unionens avtalsområde uppskattas till 0,5 % årligen.

Arbetsgrupp

Almega och Unionen ska tillsammans se över möjligheterna att till nästa avtalsperiod ha ett löneavtal med sifferlös individgaranti i företagen.

Avtalstryck

Nya avtal kommer att tryckas inom kort. Ett exemplar skickas ut när avtalen är klara. Ytterligare exemplar kan därefter beställas i webbshoppen på almega.se.

Protokoll Sveriges Ingenjörer
Protokoll Unionen