Nytt kollektivavtal för journalister inom Dagspress

Nytt avtal för redaktionspersonal tecknades igår klockan 12.30.

Avtalet i sin helhet finnas att läsa i Arbetsgivarguiden under Dina kollektivavtal

En sammanfattning av innehållet är:
• Löneökning: 2,6%
• Individgaranti: 300 kr, men med möjlighet att överenskomma om annat lokalt.
• Nya skrivningar som inte innebär några större materiella förändringar men ett första steg till att modernisera avtalet.

Avtalskonferenser

Boka redan nu in avtalskonferens enligt nedan. Det blir ca två timmars genomgång av förändringarna i avtalet samt presentation av Maria Elinder som sedan 6 månader är ansvarig för Dagspressavtalet.

Umeå - 22/5, 13.00-15.00
Sundsvall - 23/5, 13.00-15.00
Stockholm - 29/5, 09.00-11.00
Malmö - 4/6, 13.00-15.00
Göteborg - 5/6. 13.00-15.00
Linköping - 7/6. 13.00-15.00

Bakgrund

I avtalsrörelsen 2010 kom parterna överens om att analysera förutsättningarna för att harmonisera kollektivavtalen för Dagspress, Etermedia, Tidskrift och Public Service. Det huvudsakliga skälet till att bedriva ett harmoniseringsarbete ansåg parterna vara förändringarna i mediebranschen.

Parterna förutsåg att resultatet av ett sådant arbete skulle kunna se olika ut beroende på hur långt arbetet skulle kunna bedrivas innan avtalsrörelsen 2012. Det skulle kunna resultera i ett avtal eller i mellanliggande lösningar som exempelvis fyra avtal med ett antal gemensamma paragrafer. Harmoniseringsarbetet är ett långsiktigt partsarbete som är både komplicerat och tidskrävande. I och med detta har ett antal paragrafer harmoniserats fullt ut i respektive avtal. Parterna är ense om att harmoniseringsarbetet ska fortsätta och att målet är att uppnå ett Journalistavtal.

Vissa texter är omflyttade och något ändrade utan att det materiellt innebär några förändringar. Vissa justeringar har gjorts för att Dagspressavtalet ska anpassas till övriga Journalistavtal.

§ 1 Avtalets omfattning

Tidigare texter ändrade, i allt väsentligt samma innehåll, dock är gränsen för bisyssla inte längre definierad till 16 timmar. Definitionen på bisyssla är dock i praktiken densamma, dvs: ”Om medarbetaren har en annan anställning eller en annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller egen verksamhet) utanför företaget som är mer omfattande betraktas anställningen i företaget som en bisyssla. Även om medarbetaren bara har en anställning, men denna är av mindre omfattning, kan det vara fråga om bisyssla.”

§ 2 Anställning

I stort sett samma skrivningar, dock är anställningsformen aspirant borttagen.

§ 3 Allmänna förhållningsregler

Tidigare texter ändrade, i allt väsentligt samma innehåll.

§ 4 Upphovsrätt

Samma regleringar som tidigare.

§ 5 Lön

Den gamla texten är omredigerad, ”Lokal förhandling” flyttad till löneavtalet, som kommenteras längre ner i informationen.

Borttaget:
• Lokalredaktörstillägg – ska omvandlas till lön.
• Lönekriterierna är borttagna ur avtalstrycket, det går dock bra att fortsättningsvis använda sig av dessa i era löneprocesser.
• Gamla § 11 – lön för del av löneperiod – flyttad till nya § 5. Ny formel för uträkning av lön för del av löneperiod. Medarbetaren får betalt för fullgjorda timmar vid arbete del av månad.

Ny formel:
Månadslön x 12
Veckoarbetstiden x 52

§§ 6-8 arbetstid, obekväm arbetstid och övertidsersättning

Texterna är redigerade, gamla §§ 6 och 7 är uppdelade på § 6 Arbetstid, § 7 Obekväm arbetstid och § 8 Övertid för att förenkla strukturen. Inga materiella förändringar.

§ 9 Sjuklön

Ett flertal bestämmelser är tillagda för att harmonisera med övriga avtal, dock inga materiella ändringar i dessa.

Bortredigerat:
• § 8 mom 2:3 – Friskintyg.
• § 8 mom 8 – Dödsfall – bortredigerad ur avtalet. Dock finns en protokollsskrivning som säger att paragrafen gäller i förekommande fall. Medieföretagen anser att denna paragraf är obsolet, men skulle det uppkomma fall där medarbetare skulle ha en rättighet enligt denna paragraf är den fortfarande giltig.

Föräldralön är flyttad till § 13.

§ 10 semester

Kransdagsersättningen uppräknad till 332 kronor per dag.

Texterna omredigerade för att harmoniseras med övriga journalistavtal, dock inga materiella förändringar.

Bortredigerat:
• Mom 4 – Kortare anställning

Tillagt:
• Beräkningsformel för antal betalda semesterdagar.
• Skrivning om säkrat antal semesterdagar för medarbetaren.
• Skrivning om anställningstid i koncern räknas in i intjänandeår.

§ 11 Tjänstledighet och permission

Tillagt:
• Definition permission.

§ 12 Resor i tjänsten

Samma regleringar som tidigare.

§ 13 Föräldralön

Ny paragraf med samma regleringar som tidigare.

§ 14 Kompetensutveckling

Tillagt:
• Introduktion: innehåll fastställs efter samråd med klubben.
• FOJO: Medarbetare måste anmäla avsikt om att delta i utbildning.

§ 15 Uppsägning

Samma regleringar som tidigare.

§ 16 Förhandlingsordning

Liknande regler, texten är dock redigerad för att förenkla strukturen.

Borttaget:
• Förebyggande av tvist
• Skiljeförfarande
• Protokoll

§ 17 Giltighetstid

Samma text som tidigare, dock tillagt ett ”från- och med-datum”.

LÖNEAVTAL

Ett första steg har tagits för att modernisera skrivningar kring löneprocessen. Lönehöjningen sker den 1 april 2012 då en lokal pott bildas om 2.6 procent av lönesumman. Vid denna fördelning är varje medarbetare garanterad en löneökning om 300 kronor. En förändring gällande individgarantin är dock att de lokala parterna kan komma överens om annan nivå på individgaranti.
Grundläggande principer flyttad till § 5. Nämnd borttagen. Ny text om praktikantlön. Ny text om överläggning med medarbetare som får låg löneökning.

BILAGOR

Praktikant: protokoll från 1998 och tillhörande riktlinjer har lagts samman i ett ”Avtal för praktikanter”. Inga materiella förändringar.

Avtal, riktlinjer mm som upphör att gälla per 120401:

 • Avtal gällande aspiranter tecknat 1 juni 1996
 • Riktlinjer för aspirantutbildning på redaktion
 • Riktlinjer för fortgående utbildning för journalister mm
 • Befattningsnomenklatur för journalister

Arbetsgrupper

Samarbetskommitté – påbörjades 2007 och kommer att fortsätta under avtalsperioden. Syfte att följa och främja Dagspressavtalet.

Harmonisering av avtalsvillkoren under avtalsperioden:

 1. Samarbets- och förhandlingsavtal
 2. Anställning
 3. Uppsägning
 4. Arbetstid
 5. Föräldralön
 6. Löneprocessen
 7. Gemensamma kommentarer