Avtal för anställda vid bingohallar klart

Almega Tjänsteföretagen har med Hotell och Restaurang Facket slutit nytt kollektivavtal för bingoföretag. Avtalet innebär en prolongering av befintligt avtal med nedanstående ändringar avseende löner.

Avtalsperiod
1 oktober 2013 – 31 december 2016

Parterna har rätt att senast 30 april 2015 säga upp avtalet till upphörande vid utgången av 30 september 2015.

Löneökningar

Utgående lön och lägstlön
Utgående lön liksom lägstlönerna höjs under perioden med följande:

1 oktober 2013                       560 kr/mån
1 oktober 2014                       560 kr/mån
1 oktober 2015                       580 kr/mån

Beloppet avser heltidsarbetande. För deltidsarbetande höjs lönen i proportion till sysselsättningsgraden.

Förskjuten ordinarie arbetstid

Ersättningen för förskjuten arbetstid i klass a) höjs till följande:

                                                                         2015-10-01

a)    för måndag t.o.m. torsdag                        15,00
kl 19.00 - 23.30

Övriga ersättningar vid förskjuten ordinarie arbetstid lämnas orörda under avtalsperioden.

Semesterlönegarantin lämnas orörd under avtalsperioden.

Övrigt
Parterna enades om att anta överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Samma dag som den träder i kraft, preliminärt den 1 januari 2014, upphör kollektivavtalets 11 § att gälla i sin helhet.

Överenskommelsen i sin helhet inklusive lönebilagor finns att läsa här.

Vid frågor kontakta:
Tommy Karlsson              
Förhandlare 
Tel: 060-16 73 11
tommy.karlsson@almega.se                

Kerstin Kamp-Wigforss
Förhandlare
Tel: 08-762 66 41
kerstin.kamp-wigforss@almega.se