Nytt avtal för distribution av direktreklam mm.

Almega Tjänsteföretagen och Transportarbetarförbundet har träffat ett nytt kollektivavtal avseende distribution av direktreklam för tiden
1 mars 2013 – 31 mars 2016.

Löneökningar och övriga tillägg
Avtalet löper på 37 månader och löner samt övriga tillägg höjs enligt följande:

1 mars 2013  2,60 %
1 mars 2014  2,27 %
1 mars 2015  2,27 %

Övrigt

Bestämmelsen i § 10 mom. 3 om havandeskapslön har genomgått en redaktionell förändring. Parterna har enats om att anta överens-kommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO från den 2 april 2013 om införande av en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Från och med den tidpunkt som den mellan Svenskt Näringsliv och LO träffade överenskommelsen om att införa en försäkring om kompletterande föräldrapenning träder i kraft utmönstras ovanstående bestämmelse i avtalet.

Några andra allmänna villkorsförändringar har inte genomförts i kollektivavtalet.

I bilagan till överenskommelsen framgår de nya minimilönerna och nivåhöjningarna av tilläggen per den 1 mars för respektive år.

Överenskommelsen i sin helhet inkl lönebilaga kan du läsa här.

För övrig information kontakta

Tommy Karlsson
060-16 73 11

Joakim Josefsson
08-762 69 54