Anmälningsskyldighet vid utstationering - Vårdföretagarna

Den 1 juli 2013 införs regler i lagen om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) som innebär att utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket. En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar det faktiska arbetet i Sverige. Skyldigheten att göra anmälan gäller arbetsgivare som omfattas av lagen om utstationering av arbetstagare. En utstationering som påbörjats före ikraftträdandet den 1 juli 2013 och som pågår vid ikraftträdandet omfattas av de nya reglerna.

Utstationeringslagen gäller för en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige och som utstationerar arbetstagare hit till Sverige i något av de fall som anges i 3 § i lagen. Syftet med reglerna är att Sverige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet) och för att utstationeringslagen ska fungera i praktiken.

Lär mer nedan om vad som gäller och hur du som arbetsgivare gör:

  • Anmälan av utstationering
  • Anmälan av kontaktperson
  • Anmälan av ändrade uppgifter
  • Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Anmälan av utstationering

Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar det faktiska arbetet i Sverige. Någon anmälan behöver dock inte göras om verksamheten i Sverige avses pågå under högst fem sammanhängande kalenderdagar. Om verksamheten i en sådan situation visar sig pågå längre än fem dagar ska anmälan göras den sjätte dagen.

Anmälan ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket och kan göras på Arbetsmiljöverkets hemsida.

En anmälan om utstationering ska innehålla uppgifter om:

1. Arbetsgivarens namn, postadress och hemvist

2. Namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren

3. Den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige

4. Den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras

5. Namn och personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.

Anmälan av kontaktperson

Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska även utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom eller henne till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige. Kontaktpersonen ska kunna förmedla uppgifter till och ta kontakt med någon som är behörig att företräda arbetsgivaren. Kravet kan uppfyllas genom att någon av de utstationerade arbetstagarna eller någon annan person som vistas i Sverige utses till kontaktperson. Kravet på kontaktperson gäller bara så länge utstationeringen pågår.

En anmälan om kontaktperson ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens:

1. Namn

2. Personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum

3. Postadress i Sverige

4. Telefonnummer

5. E-postadress

Kontaktpersonen ska vara behörig att för arbetsgivarens räkning ta emot delgivningar. Det kan till exempel vara fråga om att delge en förhandlingsframställan eller ett förbud mot att fortsätta utföra farliga arbeten.

Kontaktpersonen ska också kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Det kan gälla till exempel anställningsavtal som visar att arbetstagarna har sådana villkor som krävs enligt utstationeringslagen, nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljölagstiftningen samt arbetstidsjournaler.

Anmälan av ändrade uppgifter

I lagen anges att om förändringar sker i verksamheten på ett sätt som har betydelse för de uppgifter som anmälts, ska arbetsgivaren anmäla de ändrade uppgifterna till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter att förändringen skedde. Det kan gälla till exempel att tiden för utstationeringen förlängts, att en annan typ av tjänster än tidigare ska tillhandahållas eller att kontaktuppgifterna till den som utsetts till kontaktperson har ändrats.

Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser följs. I praktiken kan detta innebära till exempel att Arbetsmiljöverket vid en inspektion på en arbetsplats upptäcker utstationerade arbetstagare vars arbetsgivare inte gjort någon anmälan om utstationeringen eller inte utsett och anmält en kontaktperson. En sanktionsavgift kan tas ut av en arbetsgivare som inte anmäler utstationeringen till Arbetsmiljöverket eller inte utser en kontaktperson i Sverige som anmäls till Arbetsmiljöverket. Avgiften är 20 000 kronor och tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Arbetsmiljöverket får besluta att förelägga en arbetsgivare att vidta rättelse om arbetsgivaren underlåter att anmäla verksamhetsförändring, har en kontaktperson som inte uppfyller sina åligganden enligt lagen eller gör en oriktig eller bristfällig anmälan. Föreläggandet får förenas med vite.