Nya kemiregler börjar gälla 1 juli

Föreskrifterna kemiska arbetsmiljörisker ställer nya krav Reglerna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kemiska risker. Där ingår skyldigheterna att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar. Reglerna heter kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19.

  • Riskbedömningen ska utgå från riskkällorna, som ska vara nedskrivna.
  • Förpackningar och behållare med farliga kemiska produkter som man fyllt på arbetsplatsen ska märkas med produktnamn, piktogram och text som förklarar faran.
  • Rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska alltid märkas.
  • Skriftligt arbetstillstånd krävs i tre situationer: Arbete i cistern, brunn eller liknande med brandfarlig vätska. Hett arbete på behållare eller utrustning som innehållit brandfarlig vätska. Hett arbete i ett område där det kan förekomma explosionsfarlig atmosfär.
  • Kraven vid hantering av cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter är mer detaljerade, bland annat krävs att skälen till varför produkten behövs är dokumenterade.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns mer information: