Nya avtal med Seko, Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna för avtalsområde Telekom

Som vi tidigare informerat om har avtal ingåtts med både Seko (efter medling), Akademikerförbunden (d v s Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek) och Unionen. Den 21 maj tecknades även avtal med Ledarna vilket innebär att vi har avtal med samtliga motparter på avtalsområde Telekom.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste förändringarna i avtalen. För samtliga motparter gäller att avtalen är 1-åriga och gäller from 1 april 2012 tom 31 mars 2013. Förändringarna i allmänna villkor är desamma oavsett facklig motpart. Däremot skiljer sig löneavtalen något åt, precis som tidigare. Vi har försökt att, i ett separat dokument, på ett pedagogiskt sätt beskriva vilka paragrafer i de olika löneavtalen som behandlar de olika stadierna i löneprocessen. Dokumentet finner du i listan av länkar nedan.  Där finns även länkar till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor med respektive motpart.

Tryck och utskick av nya avtal sker inom kort.

Allmänna anställningsvillkor

Ersättningar

De fasta ersättningarna i avtalet (Restid, OB, jour, beredskap och höjdrisktillägg) räknas upp med 2,6 % from 1 april 2012.

Provanställning

Det nya avtalet innehåller en möjlighet att komma överens om förlängning av provanställning vid frånvaro, t ex sjukfrånvaro. Förlängning får ske med motsvarande tid som frånvaron.  

Löneutbetalning

Lön utbetalas varje månad den 25:e, om de lokala parterna inte enas om annat. För nya medlemmar i Almega regleras frågan i samband med inträdet. Företag som idag redan tillämpar kollektivavtalet får anses ha en fastställd löneutbetalningsdag och berörs därmed inte av denna skrivning. 

Övertid

Om allmän övertid ersätts med kompensationsledighet enligt bestämmelserna i 7§ mom 9 (mom 8 i gamla avtalet) återförs motsvarande antal övertidstimmar till övertidsutrymmet. Under kalenderåret får högst 100 övertidstimmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet.

Exempel

En medarbetare utför övertidsarbete en vardagskväll under fyra timmar. Dessa övertidstimmar avräknas från övertidsutrymmet enligt 7§ mom 2 (d v s allmän övertid om 200 timmar per kalenderår). Överenskommelse träffas att medarbetaren ska kompenseras med ledig tid (kompensationsledighet) under sex timmar (fyra övertidstimmar x 1,5 = sex kompensationsledighetstimmar). När kompensationsledigheten har uttagits tillförs övertidsutrymmet enligt 7§ mom 2 de fyra övertidstimmarna som har kompenserats genom ledigheten. 

Permission

Ett förtydligande avseende nära anhörig har införts i 14§ moment 1. Som nära anhörig räknas make/maka, sambo, partner i registrerat partnerskap, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarens skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg är reglerat i lag. Kollektivavtalet har tillförts en skrivning om när intyget ska utfärdas.

I samband med att arbetstagares anställning upphör ska arbetsgivaren, på arbetstagarens begäran, överlämna ett komplett ifyllt arbetsgivarintyg enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Begärt intyg ska överlämnas snarast möjligt, dock senast fem veckor från skriftlig begäran.

Bilaga 2, arbetstidsförkortning

Parterna gör i protokollet följande förtydligande avseende uttag av arbetstidsförkortning (detsamma gjordes i överenskommelsen 2010). Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för att arbetstidsförkortning ska kunna tas ut i ledig tid och inte regelmässigt neka uttag av arbetstidsförkortning. Det är å andra sidan den anställdes ansvar att begära uttag i ledig tid och arbetstidsförkortning kan inte flyttas över till nästkommande år. 

Löneavtal

Generellt för SEKO, Unionen och Akademikerförbunden

Löneavtalen är samtliga avtal om individuell lönefördelning och det finns ingen individgaranti, dvs ingen lägsta individuell löneökning. Däremot ska arbetsgivaren, för de som inte får någon löneökning pga att de inte levt upp till förväntningarna, upprätta en plan för hur den anställde framgent ska få en positiv löneutveckling. Om de lokala parterna inte kan enas om annat, ökas lönerna för respektive medlemsgrupp som omfattas av lönerevisionen med 2,6 % from den 1 april 2012.

Löneavtal Seko

Löneavtalet i sin helhet finner ni i bilaga 1 till överenskommelsen (se länk till protokoll nedan). Löneprocessen är inte förändrad jämfört med tidigare avtal, förutom att lokala parter (d v s företag och Seko-klubb) i det inledande arbetet ska utarbeta en tidsplan för revisionen, som innebär att den kan slutföras skyndsamt utan onödiga dröjsmål.

Precis som i föregående avtal (1 april 2010 – 31 mars 2012) innehåller inte avtalet någon individgaranti, dvs ingen lägsta individuell löneökning. En nyhet i årets avtal är att för de medarbetare som får en löneökning mindre än 250 kr ska det, om medarbetaren så begär (och är medlem i Seko), upptas överläggningar mellan arbetsgivaren och den lokala SEKO-klubben om orsakerna till den låga löneökningen. Om orsaken är medarbetarens kompetens, personliga egenskaper eller annan omständighet kopplad till medarbetarens person ska en åtgärdsplan upprättas. I denna ska parterna enas om vilka åtgärder som bör vidtas i syfte att åstadkomma en positiv utveckling. Dessa åtgärder ska följas upp vid den tidpunkt som parterna är överens om. Om ingen lokal Seko-klubb finns är det viktigt att avtalets intentioner ändå följs. Vi rekommenderar att motsvarande åtgärdsplan upprättas, om den anställde så begär, men då mellan chef och medarbetare.

Avtalets lägstalöner är uppräknade med 2,6 %. De nya nivåerna, som gäller
from 1 april 2012, är 16 001 kr (inkl rörliga lönedelar) för anställd som fyllt 18 år, respektive 17 017 kr (inkl rörliga lönedelar) för anställd som fyllt 18 år och har ett års sammanhängande anställningstid i företaget. Lägstalönerna gäller, precis som tidigare, för tillsvidareanställda. 

Löneavtalet har tillförts minimilöner för vissa kategorier av yrkesarbetare inom fältteknik. Dessa kategorier är telemontörer, ftthtekniker (Fiber to the home), fastighetsnättekniker, servicetekniker och kabeltekniker. Vid två års relevant yrkeserfarenhet är minimilönen 19 400 kr (heltid) respektive vid fem års relevant yrkeserfarenhet 22 000 kr (heltid). Minimilönerna gäller för SEKO-medlemmar som fyllt 18 år. Observera att endast anställda efter 1 maj 2012 omfattas av dessa regler.

Löneavtal Unionen

Lönerevisionen utgår, som tidigare, från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för Unionens medlemmar med 2,6 %. Lönerevision sker per den 1 april 2012, om inte lokala parter kommit överens om annat datum. Löneavtalet i sin helhet finner ni i bilaga 1 till förhandlingsprotokollet (se länk till protokoll nedan).

Löneavtalet har i sin helhet genomgått förändringar, mycket av den tidigare texten finns kvar men kan vara flyttad och fått egen rubrik.

Inledande möte/uppstartsmöte (p 3.1 i nya avtalet) har tillförts några punkter. Förutom befintliga diskussionsområden behandlar lokala parter eventuella satsningsområden, hur lönesamtalen ska gå till och möjliga löneökningar, löneökningsbehov och förväntningar inför lönerevisionen.

Löneavtalet innehåller ingen individgaranti, utan en lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som inte får någon löneökning eller en ringa löneökning pga av att de inte levt upp till förväntningarna. Texten om åtgärdsplanen är utvecklad jämfört med i tidigare avtal (se punkt 2.7 i löneavtalet). På Almegas hemsida kommer det att finnas ett exempel på hur en sådan åtgärdsplan kan se ut. Lokal Unionen-klubb kan, på medlems initiativ, ta upp en diskussion med arbetsgivaren om åtgärdsplanens kvalitet och fullföljande.

De centrala parterna erinrar i förhandlingsprotokollet om att lokala parter, d v s företag och Unionen-klubb, ska vinnlägga sig om att i slutänden komma överens och inte från start åberopa löneavtalets ”stupstock” (d v s punkt 4, Förhandlingsordning, stycke 2).

I företag som saknar Unionen-klubb sker, som tidigare, löneutveckling för medarbetare i första hand genom samråd mellan chef och arbetsgivare. I avtalet har förtydligats att medlem i Unionen kan begära att bli företrädd av sin fackliga organisation i det enskilda ärendet.

Avtalets lägstalöner är uppräknade med 2,6 %. De nya nivåerna, som gäller
from 1 april 2012, är för heltidsanställd som fyllt 18 år 16 001 kr, respektive
17 017 kr för heltidsanställd som fyllt 18 år och har ett års sammanhängande anställningstid i företaget. Precis som tidigare kan lägre lön tillämpas under 6 månader för medarbetare som helt saknar arbetslivserfarenhet.

Löneavtal akademikerförbunden

Lönerevisionen utgår från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte företag och Akademikerförening kan enas, ökas lönerna för Akademikerförbundens medlemmar, som omfattas av lönerevisionen, med 2,6 %. Lönerevision sker per den 1 april 2012, om inte lokala parter kommit överens om annat datum.

Ett stycke har tillförs punkt 3.1 (Parternas inledande arbete), parterna kan i samband med det inledande möte även ta upp en diskussion om möjliga löneökningar, löneökningsbehov och förväntningar inför lönerevisionen. Detta är ett förtydligande av diskussioner som redan tidigare avsågs äga rum i det inledande arbetet. 

Precis som i tidigare avtal finns ingen individgaranti, dvs ingen lägsta individuell löneökning. För de medarbetare som inte når sina mål och därmed inte får någon löneökning upprättar arbetsgivaren en utvecklingsplan. Nytt i avtalet är att Akademikerföreningen, på medlems begäran, kan uppta diskussioner med arbetsgivaren om utvecklingsplanens kvalitet och fullföljande. Löneavtalet i sin helhet finner ni i bilaga 1 till överenskommelsen (se länk till protokoll nedan).

I företag där Akademikerförening saknas sker, som tidigare, förhandling direkt mellan chef och medarbetare.

Löneavtal Ledarna

Ledarna har ett tillsvidareavtal avseende löner. Löneavtalet finns i länklistan nedan. Det är ett avtal om lokal lönebildning och innehåller inget centralt beslutat löneökningsutrymme alls. Den förändring som gäller from 1 april är att, om inte företaget tillsammans med den lokala Ledarklubben eller den anställde kommit överens om annat, gäller den 1 april som lönerevisionsdatum.

Avlösning individuella kompetenskonton

I överenskommelse om nytt avtal för avtalsperioden 1 april 2010 – 31 mars 2012, med Unionen, ingick en skrivning om att 0,2 % skulle avsättas för det fall att ett system för individuella kompetenskonton infördes. Om så inte skedde skulle frågan hanteras på annat lämpligt sätt av parterna. Ett sådant system infördes aldrig och parterna har fört långa förhandlingar om hanteringen av frågan. Liknande förhandlingar har förts med Akademikerförbunden.

Enligt vår överenskommelse sker en avlösning med 0,2 % av lönesumman enligt följande.

Lokal överenskommelse om hantering

Lokala parter, dvs företag och lokal klubb/förening, har full frihet att överenskomma om hur de 0,2 procenten ska användas, i form av kompetensutveckling, pensionsavsättning eller annat. Detta gäller alltså för alla motparter i avtalet.

Ingen överenskommelse alt avsaknad av klubb/förening på företaget

Om ingen överenskommelse kan göras ska varje medlem i Unionen kompenseras genom en lönehöjning om 0,2 % from 1 april 2012. Detta gäller även för medlemmar i Seko.

Observera att detta är en avlösning av kompetensfrågan från 2010 och bör hanteras helt avskilt från lönerevisionen, gärna redovisas separat på lönespecifikationen.

Löneutrymmet för beräkning av 0,2 % ska baseras på utgående lön per den 31 mars 2012. Denna lönehöjning ska ej påverka den lönesumma på vilken företaget beräknar löneutrymmet vid lönerevisionen per den 1 april 2012.

För medlemmar i akademikerförbunden gäller att 0,2 % läggs till löneutrymmet i revisionen 2012 men företaget kan även välja att ge varje akademikermedlem 0,2 % i lönehöjning för att få samma hantering som för Unionen- och Sekomedlemmar. Precis som för Unionen och Seko ska denna generella lönehöjning då vara skild från lönerevisionen.

För medlemmar i Ledarna ska de 0,2 procenten beaktas vid fastställandet av den nya lönen alternativt hanteras som för Unionen/Seko.   

Partsgemensamma rekommendationer avseende lokalt fackligt arbete (enbart med Unionen)

Parterna har tagit fram gemensamma rekommendationer avseende det lokala fackliga arbetet, vad som bör diskuteras vid inledning av, under och vid avslutande av det fackliga uppdraget (se bilaga 3 till förhandlingsprotokollet med Unionen). Observera att rekommendationerna inte medför några skyldigheter eller rättigheter för någondera part utöver vad lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsmarknaden (1974:358) innebär. 

Giltighetstid lokala avtal

Precis som tidigare gäller att lokala avtal, som träffas med stöd av avtalet om allmänna anställningsvillkor, gäller med samma uppsägningstid och giltighetstid som detta, om inte lokala parter enas om annat. 

Pensionsavtal ITP-Tele

De företag som idag omfattas av ITP-Tele pensionsplan fortsätter att tillämpa ITP-Tele med dess bilagor och tillhörande protokoll tom 31 mars 2013 med oförändrad lydelse.          

Några arbetsgrupper

Lokal lönebildning

Med både Akademikerförbunden och Unionen tillsätts en gemensam arbetsgrupp med syfte att kartlägga och hitta former för att teckna löneavtal utan centralt beslutat löneökningsutrymme. Med Akademikerförbunden ska i samband med detta även diskuteras förutsättningarna för lokalt fackligt arbete.

Arbetstid

Med Seko tillsätts en arbetsgrupp om arbetstid. Gruppen ska diskutera yrkanden från både IT&Telekomföretagen och Seko avseende arbetstid.

Överenskommelserna