Nya AD-domar

Här publicerar vi snabba, korta kommentar av de viktigaste domarna under veckan i Arbetsdomstolen.
Hela domarna hittar du på Arbetsdomstolen hemsida via länken under kommentarer.

AD 2013 nr 91 (ej ref.): 
Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

AD 2013 nr 92:
En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mellan åkeriet och ett annat bolag fanns ett avtal benämnt serviceavtal om att det sistnämnda bolaget skulle utföra chaufförstjänster åt åkeriet. Chauffören har efter det att han påbörjat sitt chaufförsuppdrag undertecknat ett skriftligt avtal benämnt "avtal om tjänster" med det sistnämnda bolaget och fakturerat samt fått viss ersättning för utfört arbete av det bolaget. Båda bolagen ägdes indirekt av två personer, vilka var och en var firmatecknare i båda bolagen. Åkeriet var genom hängavtal ingånget med Svenska Transportarbetareförbundet förpliktat att tillämpa transportavtalet på bl.a. förare av lastbil.

Tvisten avsåg om chauffören varit arbetstagare hos åkeriet och om åkeriet brutit mot transportavtalet genom att inte tillämpa avtalet på det arbete som chauffören i så fall fick anses ha utfört för åkeriets räkning och om åkeriet därmed var skadeståndsskyldigt gentemot förbundet. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att chauffören fick anses ha varit arbetstagare hos åkeriet. Enligt Arbetsdomstolens mening har åkeriet inte kunnat undkomma det tvingande arbetstagarbegreppet genom att via det andra bolaget ingå ett avtal om tjänster med chauffören och genom att låta det bolaget stå för betalningen för det utförda arbetet. Arbetsdomstolen biföll talan om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

AD 2013 nr 93 (ej ref.):
Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls. 

AD 2013 nr 94:
Tvist om giltighet av avskedande av officer inom Försvarsmakten. Fråga bland annat om arbetstagaren köpt in föremål i annat syfte än Försvarsmaktens behov av dessa föremål.

Arbetsdomstolen fann det utrett att arbetstagaren i egenskap av officer och chef för marksystemavdelningen vid FMTS beställt en traktormotor i syfte att ge den som gåva till den jaktvårdsförening där han själv var medlem, att han köpt in en rad föremål till Försvarsmakten i annat syfte än att Försvarsmakten haft något behov av dessa föremål och som Försvarsmakten i några fall inte heller ens har fått lov att använda enligt de regelverk som Försvarsmakten har att följa samt att han farit med osanningar när han blev tillfrågad om var visst föremål fanns.

Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagarens  handlande varit ägnat att i så hög grad rubba det förtroende som Försvarsmakten måste kunna ha för arbetstagaren att Försvarsmakten haft rätt att omedelbart skilja honom från anställningen. Avskedandet var således lagligen grundat.

Läs mer