Ny AFA-försäkring om föräldrapenningtillägg

OBS! NEDAN INFORMATION GÄLLER ENDAST DE SOM BLEV BUNDNA AV FRISKOLEAVTALET FÖRE DEN 1 JULI 1996.

Bestämmelserna om föräldralön i kollektivavtalen för arbetare ersätts med Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT). Bestämmelserna om föräldralön i dessa kollektivavtal upphör därmed att gälla den 1 januari 2014 då den nya försäkringen införs. Föräldralön enligt kollektivavtal för arbetare ska således inte utbetalas för tiden efter den 1 januari 2014.

Den nya försäkringen om föräldrapenningtillägg tecknas via Fora. De försäkringsavtal som företagen tecknar i Fora utökas därmed med ytterligare en försäkring. Fora administrerar även uppgiftslämnande och premiedebitering för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Omställningsförsäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Avtalspension SAF-LO.

Under 2014 kommer Fora att skicka en bekräftelse på den nya försäkringen till berörda företag som omfattas av förändringen. De företag som nyansluts från 2014 och framåt kommer att få en försäkringsbekräftelse som omfattar alla sex försäkringarna.

Under 2014 kommer ingen premie att tas ut för den nya försäkringen.

Så hanterar du som arbetsgivare föräldraledighet för arbetare från och med 1 januari 2014:

 • Gör löneavdrag för föräldraledighet som tidigare.
 • Föräldralönetillägg enligt kollektivavtalet ska inte längre betalas ut för tid efter den 1 januari 2014. Kollektivavtalet upphör att gälla i den del som avser föräldralön. 
 • Den anställde anmäler föräldraledighet till Fora. Arbetsgivare kan också anmäla men sådan skyldighet finns inte. Den anställde ska, som tidigare, anmäla önskemål om föräldraledighet till sin arbetsgivare. Ett förslag är att hantera dessa ärenden på motsvarande sätt som med sjukförsäkringen AGS.

 

Försäkringsvillkoren i korthet:

Vem får ersättning och hur länge?

 • Försäkrad, som inom en ramtid av fyra år varit anställd under minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare som tecknat FPT-försäkringen (kvalifikationstid), har rätt till ersättning från försäkringen under 60 dagar. Anställningstid innan arbetsgivaren blev bunden av FPT-försäkringen får tillgodoföras i kvalifikationstiden om den kan dokumenteras.

  Om anställningstiden uppgår till minst 24 månader, inom ramtiden fyra år, har den försäkrade rätt till ersättning från FPT-försäkringen under 180 kalenderdagar, som också är försäkringens maximala utbetalningstid per födelse eller adoption.

  Vid övergång av verksamhet får anställningstid hos överlåtande arbetsgivare tillgodoräknas.

När utges ersättning?

 • Rätt till ersättning från FPT-försäkringen har anställd under en sammanhängande föräldraledighetsperiod enligt föräldraledighets- lagen (1995:584) då föräldrapenning på sjukpenningnivå utges.
 • Anställd har inte rätt till ersättning från FPT-försäkringen om mer än 18 månader förflutit sedan barnets födelse eller adoption.

Vilken ersättning utges och hur?

 • Ersättningen från FPT-försäkringen utges med 10 procent på föräldrapenningunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp (2014: 37 000 kr/mån.) och med 90 procent på lönedelar däröver. Föräldrapenningtillägget (FPT) beräknas per dag och utgör 1/365 av föräldrapenningunderlaget. Ersättningen från FPT-försäkringen utges proportionellt mot uttaget av föräldrapenning.
 • För att få ersättning från FPT-försäkringen ska den anställde till Fora lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av rätten till ersättning. AFA-Försäkring kommer senare att informera om det praktiska förfarandet kring att ansöka om ersättning från FPT-försäkringen. Arbetsgivaren kan också göra anmälan men har ingen formell skyldighet att göra det.  

Övergångsbestämmelser:

 • Ersättning från FPT-försäkringen kan även utges till anställd vars barn är fött eller adopterat före den 1 januari 2014 om arbetsgivaren, enligt avtal, varit skyldig att utge ersättning motsvarande föräldrapenningtillägg under föräldraledigheten. Den tid under vilken sådan ersättning utbetalats av arbetsgivaren ska avräknas från FPT-försäkringen. Anställd som förbrukat sin rätt till tillägg enligt ett sådant avtal har dock inte någon rätt till ersättning från FPT-försäkringen.

Läs de fullständiga villkoren för Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT)