Information om medling rörande avtalet Utveckling och Tjänster

Unionen och Sveriges Ingenjörer har med Almega under februari och mars träffats vid sex tillfällen för att förhandla fram ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna villkor. Något avtal innan den 31 mars, då avtalet gick ut, har parterna inte träffat då alltför stora meningsskiljaktigheter lagt hinder i vägen.

Unionen har därför kontaktat undertecknad i syfte att förhöra sig om Almegas intresse av att koppla in s.k. frivillig medling för att komma vidare i frågan. Den s.k. frivilliga medlingen har inte någon annan innebörd än medling generellt, utöver att denna begärts utan förestående arbetsmarknadskonflikt. Efter enskilda och gemensamma kontakter har Unionen till Medlingsinstitutet gått in med en begäran om frivillig medling. Denna begäran har Almega bistått. Parterna har varit i kontakt med Medlingsinstitutet som åtagit sig uppdraget och som nu kommer att utse medlare.

Medlingen i nu aktuella fall har betydelse för övriga avtalsområden på Almega. Även där har avtalsförhandlingarna avstannat. Då det som skiljer parterna emellan är tydligare formulerat på avtalsområdet Utveckling och Tjänster är Almega och Unionen överens om att medlingen på detta område skulle kunna påverka övriga avtalsområden och lösa fler avstannade förhandlingar på sikt.

I skrivande stund utgår undertecknad från att kontakter, med anledning av det som nu begärts, kommer att tas med Medlingsinstitutet och Almega samt Medlingsinstitutet och Unionen i början av nästa vecka. Almegas delegation kommer att ha möten med anledning av detta. Tidpunkt för sådant möte är dock inte bestämt. Mer information om medlingen kommer så fort detta föreligger.

Även Sveriges Ingenjörer har lämnat in en begäran om medling till Medlingsinstitutet. Denna har dock inte föregåtts av kontakter mellan undertecknad och Sveriges Ingenjörer. I stället har parterna beslutat att sätta ut ytterligare datum för förhandlingar. Med anledning av att förhandlingsdatum återstår mellan parterna, den 26:e april 2012, kommer Almega att avvisa begäran om frivillig medling i det fallet. Vad som händer i den delen kan jag naturligtvis inte känna till eller ha några kunskaper om mer än att självfallet hyser förhoppningar om att vi skall kunna träffa ett avtal.