Nya regler om minderårigas arbetsmiljö

Nu införs särskilda krav på riskbedömning när unga ska utföra arbete. Även praktik omfattas nu av minderårigföreskriftens arbetstidsregler. Det är några av nyheterna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om minderårigas arbetsmiljö som gäller från 1 februari 2013.
De nya föreskrifterna delar upp minderåriga i tre ålderskategorier, yngre barn, äldre barn och ungdom, och olika regler gäller beroende av ålder. Vissa arbetsuppgifter är helt förbjudna att utföra för alla minderåriga.

 Den nya föreskriften AFS 2012:3 - Minderårigas arbetsmiljö, gäller de som inte fyllt 18 år. På Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se hittar du föreskriften och den vägledning (H453) om hur föreskriften ska tolkas som Arbetsmiljöverket har tagit fram. Observera att vägledningen är under bearbetning och att ändringar kan tillkomma.

Här nedan har vi sammanfattat regelverket i korthet under rubrikerna:

·         När gäller föreskriften?

·         Definition av minderåriga

·         Förbjudna arbeten

·         Ensamarbete

·         Riskbedömning

·         Vårdnadshavarens tillstånd

·         Arbetstidsregler

·         Handledning och introduktion

·         Skola och praktikplats

·         Tvingande regler

När gäller föreskriften?

Föreskrifterna gäller om någon låter minderåriga utföra arbete. För att arbete som utförs åt arbetsgivare ska omfattas av arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter krävs att arbetet utförs yrkesmässigt och inte som fritids- eller hobbysysselsättning. För att bedöma om arbetet är yrkesmässigt bedöms om det är av ekonomisk art, om ett prestationskrav finns uppställt, samt om det utförs regelbundet och varaktigt. Har avtal om anställning träffats så att den minderåriga formellt sett är arbetstagare är arbetet alltid yrkesmässigt. Exempel på när föreskrifterna inte är tillämpliga kan vara när det rör sig om ett enstaka uppdrag som en minderårig utför åt till exempel en idrottsförening eller jultidningsföretag i upp till några veckor utan att vara anställd.

Definition av minderåriga

Minderårig är den som inte fyllt 18 år. I föreskrifterna delas minderåriga in i tre grupper.

Yngre barn:

Minderårig som inte har fyllt 13 år.

Äldre barn:

Minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom.

Ungdom:

Minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

Förbjudna arbeten

Yngre barn:

Det är normalt förbjudet för yngre barn att utföra arbete. Undantag gäller för mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av en familjemedlem utan anställda eller om Arbetsmiljöverket gett tillstånd för till exempel artistuppträdande.

Äldre barn:

För äldre barn är det förbjudet att sälja åldersreglerade varor eller i övrigt utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller låta dem utföra fysiskt eller psykiskt tungt arbete.

Ungdom:

För ungdomar är det inga speciella arbetsuppgifter som är otillåtna.

Men precis som för övriga ålderskategorier är det dock förbjudet för ungdomar att utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter, till exempel transport av pengar eller arbete med maskiner där risken för skador är stor.

I en bilaga 1 till föreskrifterna finns uppräknat de riskfyllda arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga att utföra om inte villkoren för undantag enligt bilagan är uppfyllda.

Ensamarbete

Arbetsgivare får dock aldrig låta en minderårig utföra en sådan riskfylld arbetsuppgift som finns uppräknad i bilaga 1 till föreskrifterna som ensamarbete.

Riskbedömning

Arbetsgivare som ska anlita minderårig för arbete i verksamheten ska alltid göra en undersökning och riskbedömning. Den ska klargöra om arbetsuppgifter som minderåriga ska utföra är lämpliga med utgångspunkt från den minderåriges fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen ska han eller hon få möjlighet att delta i undersökningar och riskbedömningar och yttra sig över valet av arbetsuppgifter för minderåriga.

Arbetsgivare ska informera yngre och äldre barns vårdnadshavare om arbetsuppgifterna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder.

Medicinsk kontroll av minderåriga behövs när en riskbedömning visat att arbetet kan innebära särskilda risker för en viss minderårig.

Vårdnadshavarens tillstånd

För att få anlita yngre och äldre barn att utföra arbete ska arbetsgivaren försäkra sig om att vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande.

Arbetstidsregler

Även arbetstid för minderåriga regleras i de nya föreskrifterna. Arbetstidsreglerna gäller oavsett om arbetstiden rubriceras som ordinarie arbetstid, övertid, mertid eller jourtid.

Arbetstidsregler för yngre och äldre barn:

Arbetstiden under en skolvecka får vara max två timmar per skoldag eller sju timmar per skolfri dag, dock högst 12 timmar per skolvecka.

Arbete som utförs under skollov som är minst en vecka tillsammans med lördag och söndag får omfatta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.

Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och 06.

Vilo- och ledighetsregler för yngre och äldre barn:

Yngre och äldre barn ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila under varje period om 24 timmar (dygnsvila).

För varje period om sju dagar ska yngre och äldre barn ha en ledighet  om minst två dagar. Så långt möjligt ska tiden vara sammanhängande och förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar. Vilotiden ska vara förlagd till tid som är fri från schemalagd undervisning.

Yngre och äldre barn ska ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet  från arbetet varje kalenderår. Ledigheten ska vara förlagd till tid som är fri från schemalagd undervisning.

Arbetstidsregler för ungdomar:

Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka.

Som huvudregel får arbete för ungdomar inte förläggas mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07.

På arbetsplatser  där det medför stor olägenhet för verksamheten om den minderårige inte kan avsluta eller påbörja arbetspasset vid de ordinarie tiderna får dygnsvilan förkortas till 11 timmar om en kompenserande viloperiod ges i omedelbar anslutning till arbetspassets slut. Det finns även andra branschvisa undantagsmöjligheter i föreskrifterna, till exempel för arbete som utförs på sjukhus och äldreboenden.

Vilo- och ledighetsregler för ungdomar:

Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila).

Ungdomar ska ha en ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar. Ledigheten ska så långt möjligt vara sammanhängande och förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar.

Arbetstid vid arbete åt olika arbetsgivare för alla minderåriga:

Om den minderårige arbetar för flera arbetsgivare ska arbetsgivaren vid beräkning av den tillåtna arbetstiden dra ifrån den tid den minderårige arbetar för den andra arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetsgivare måste fråga om och i så fall hur mycket den minderårige arbetar för annan arbetsgivare. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att den totalt tillåtna arbetstiden inte överskrids. För lärlingar och praktikanter som huvudsakligen har arbetsplatsförlagd utbildning räknas praktiken som arbetstid. Minderårig som utför arbete åt sådan praktikgivare får anlitas för ytterligare 20 timmars arbete per vecka oavsett om den minderåriga är anställd inom ramen för sin praktik eller inte. Av dessa 20 timmar får upp till 8 timmar förläggas till en och samma dag.

Handledning och introduktion

Arbetsgivare ska se till att den minderåriga får en introduktion med information om arbetsuppgifterna och dess risker och försäkra sig om att den minderåriga förstått informationen. Arbetet ska utföras under ledning och tillsyn av en lämplig person som har fyllt 18 år och har kunskaper om arbetet. Det kan vara till exempel en arbetsledare eller en mer erfaren arbetskamrat som har minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna och som har nödvändiga kunskaper om risker och skydd.

Behovet av ledning och tillsyn varierar beroende på vilket arbete det gäller och den minderåriges ålder, erfarenhet och utbildning. Det ska finnas rutiner för hur introduktion och handledning ska gå till.

Skola och praktikplats

Skolan (skolhuvudmannen) och praktikgivaren ska i samråd bedöma en minderårig elevs mognad och lämplighet för praktikuppgiften.

Även om praktikgivaren har huvuddelen av ansvaret för praktikplatsens arbetsmiljö och praktikantens hälsa och säkerhet, är skolan ytterst ansvarig för eleven (praktikanten).

Det innebär till exempel att om ett allvarligt tillbud eller olycka inträffar på praktikplatsen som berör praktikanten ska det anmälas av skolan till Arbetsmiljöverket. Det är därför viktigt att i avtal mellan praktikgivaren och skolan reglera att praktikgivare omgående meddelar skolan om ett tillbud eller olycka som berör praktikanten inträffar så att skolan omgående kan göra anmälan till Arbetsmiljöverket.

Tvingande regler

Föreskrifterna är skyddsregler för minderåriga och är således tvingande, vilket innebär att reglerna inte går att avtala bort. Sanktionen vid brott mot föreskrifterna är böter, inte skadestånd.