Löneuppgifter till Byggnads för städ- och saneringsföretag

Från och med 1 juni 2011 gäller en ny rapporteringsskyldighet för alla företag som har personal som utför arbete på Byggavtalet, oavsett om företaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI) eller om man hängavtal med Byggnads.

Bestämmelsen följer av 2010 års Byggavtal. Byggnads har under hösten gått ut med påminnelser till företagen där man aviserat att man från och med 1 januari 2012 kommer att begära förhandling med de företag som inte redovisat något granskningsunderlag alls under 2011, eller som redovisat felaktiga uppgifter enligt Byggnads bedömning.

Företaget ska regelbundet (minst varannan månad) skicka in lönegranskningsunderlag till en databas som Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) äger gemensamt. Företaget ska för varje person rapportera antalet timmar som denne under månaden har arbetat på Byggavtalet och vilken timlön eller månadslön som personen har. De timmar som personalen under månaden har arbetat på Fastighets avtal ska däremot inte rapporteras in.Skyldigheten att lönerapportera gäller oavsett om personen är medlem i Byggnads eller ej. Genom en speciell krypteringsteknik kan Byggnads efter inrapporteringen ”låsa upp” datauppgifter för sina egna medlemmar och på så sätt genomföra granskning av deras löneuppgifter.  Övriga arbetstagares uppgifter är anonymiserade, och får endast utgöra underlag för lönestatistik.

Observera att den fortlöpande rapporteringsskyldigheten till Byggnads endast omfattar månadslön eller timlön och inte olika slags tillägg, t ex OB, övertid eller kostnadsersättningar. Inte heller ingår ersättningar som utbetalats för ej arbetad tid (exempelvis semesterersättning, sjuklön etc). Byggnads har emellertid rätt att genom föranmälda besök hos arbetsgivaren få ut kompletterande uppgifter om sina egna medlemmar, för att bedöma om rätt lön har utbetalats.
Hur går rapporteringen till?

  • Inrapportering av granskningsunderlag för medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier (BI) ska göras varje (minst varannan) månad från och med 1 juni 2011 via bygglonestatistik.se.
  • Inrapportering av granskningsunderlag för hängavtalsföretag ska göras varje (minst varannan) månad från och med 1 juni 2011 via byggnads.se. Byggnads har under våren skickat ut utförlig information och lösenord till alla företag som de har hängavtal med. Byggnads erbjuder support för hängavtalsföretagens lönegranskning och har skickat ut sina kontaktuppgifter till företagen.

De företag som inte har lönesystem som är certifierade för bygglönegranskning, skapar granskningsunderlag från en särskild excelmall som hämtas på ovan nämnda webplatser. Excelfilen är självinstruerande och kan sparas och återanvändas varje månad. Vissa stora lönesystem på marknaden har en speciell funktion där granskningsuppgifterna direkt kan ”tankas över” till den nya statistikdatabasen. På webplatsen bygglosen.se finns mer information om vilka lönesystem som är certifierade för bygglönegranskning.

Kontaktpersoner

Johan Huldt
Förhandlare/branschfrågor
Tel: 08-762 6864
E-post: johan.huldt@almega.se

Marcus Lindström
Förhandlare/rådgivning
Tel: 08-762 6903
E-post: marcus.lindstrom@almega.se

Lina Olofsson
Förhandlare/rådgivning
Tel: 08-762 6915
E-post: lina.olofsson@almega.se

Richard Samuelsson
Förhandlare/rådgivning
Tel: 08-762 6886
E-post: richard.samuelsson@almega.se