Årets lönerevision - Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer (grå avtalet) för tiden 1 maj 2014 - 30 april 2015

Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i kollektivavtalet.

Löner Unionen

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter: A. Centralt löneavtal eller B. Lokalt löneavtal.

Unionens löneavtal gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän inom Unionens avtalsområde förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Vi har tillsammans med Unionen tagit fram stödmaterial för löneprocessen länk till stödmaterial. Under våren kommer vi också att hålla fler partsgemensamma seminarier se länk hemsidan

A.      Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 maj 2014

 

Lokal pott

Ett allmänt utrymme beräknas som 2,3 % av summan av de fasta kontanta lönerna för tjänstemän den 30 april 2014.

Individgaranti ersätts med en åtgärdsplan fr.o.m. den 1 maj 2014
Parterna enades 2013 om ett nytt löneavtal där bl.a. de olika stegen vid lönesättning har förtydligats. Chef och tjänsteman ska varje år hålla utvecklingssamtal som sedan ska ligga till grund för ett lönesamtal. Det finns inte längre någon garanterad minsta löneökning i avtalet.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed ska ha löneökning i samband med lönerevision. En tjänsteman som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan emellertid få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda tjänstemän med tidplan och uppföljning av de planerade åtgärderna.

Lägstlön

Om tjänstemannen senast den 30 april 2014 fyllt 20 respektive 24 år ska lönen uppgå till lägst;

Lägsta löner

Fr o m den 1 maj 2014:
Lägsta lön för 20-åringar är 16.069 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18.620 kr/mån

Förhandlingsordning 2014, Unionen

Tjänstemännen ska till företaget senast den 7 februari 2014 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter. Företaget ska senast den 3 mars 2014 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. Önskar tjänste­männen påkalla lokal förhandling ska den begäras senast den 17 mars 2014. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 31 mars 2014. Eventuell central förhandling ska påkallas senast den 15 april 2014. Kommer parterna inte överens är det arbetsgivaren som fördelar löneökningarna.

Saknas lokal facklig representation har Unionen rätt att begära förhandling senast den 17 mars 2014.

Ett exempel på pottfördelning finns här

B. Lokalt löneavtal Unionen

(Se avtalstrycket sid 83).

Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning för revisionen 2014, lokalt löneavtal
Arbetsgivaren ska senast den 7 februari 2014 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar inledas senast den 3 mars 2014 enligt det centrala löneavtalet. Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

Träffas ingen lokal överenskommelse ska central förhandling påkallas senast inom tio dagar från den lokala förhandlingens avslutande.

Löner Sveriges Ingenjörer

(Avtalstrycket sid 55)

Är avtalet med Sveriges Ingenjörer inkopplat gäller Sveriges Ingenjörers löneavtal för de som är medlemmar i något akademikerförbund. Unionens löneavtal gäller för Unionens medlemmar.

Sveriges Ingenjörers löneavtal gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i något akademikerförbund. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga akademiker inom avtalsområdet förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Om vare sig de lokala eller centrala parterna kan bli eniga om lönerevisionen per den 1 maj 2014 fastställs nivån på medlemmarnas sammantagna löneökningar till 2,3 %.

Förhandlingsordning 2014, Sveriges Ingenjörer

(Avtalstrycket sid 63)

Lokala förhandlingar ska påbörjas i så god tid före revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast den 14 mars 2014. Central förhandling ska påkallas senast den 28 mars 2014.

Finns inte någon Akademikerförening på företaget sker förhandling med den enskilde medlemmen.

Uppnås inte enighet fördelas löneökningarna av arbetsgivaren.

Övrigt

Beträffande regler för lönesättning, omfattning och övriga tillämpningsregler hänvisar vi till avtalstrycket. Har Du i övrigt frågor som rör Tjänstemanna­avtalet är Du välkommen att kontakta oss.