Nytt avtal tecknat för Lagring och distribution

Nytt avtal tecknat inom avtalsområdet Lagring och distribution

Almega Tjänsteförbunden och Handelsanställdas förbund har tecknat nytt kollektivavtal för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016.

Utgående löner höjs för en heltidsanställd fr.o.m. 1 april 2013 och 2014 med 560 kronor/månad och fr.o.m. 1 april 2015 med 580 kronor/månad. 50 % av beloppen kan fördelas såsom lokal lönepott och resterande 50 % utges som generell lönehöjning. Anställningstidstilläggen höjs med avtalsvärdet vid respektive tidpunkt samt allmänna villkor justeras i vissa delar.

Vi har även enats om att tillsätta partsgemensamma arbetsgrupper för att utarbeta ett förslag till nytt riksavtal samt lönebildning inom avtalsområdet.

Ett nytt avtalstryck kommer att tryckas snarast möjligt. De nya avtalen kommer att skickas ut till samtliga berörda företag så fort de är tryckta.

Se bifogat dokument för utförlig information om avtalets innehåll.

Med vänlig hälsning

Almega Tjänsteförbunden

Aimo Pekkala                        Joakim Josefsson