Lagändringar inför årsskiftet

Ändringar i föräldraförsäkringen

Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen


Den 1 januari 2014 träder förändringar i föräldraförsäkringen ikraft. De nya reglerna ska tillämpas på barn som är fött efter ikraftträdandet. Det innebär att de nuvarande reglerna ska fortsätta tillämpas på barn som är fött före ikraftträdandet, dvs två parallella system kommer att gälla.
Förändringarna innebär i huvuddrag kortfattat att:

  • Föräldrapenningens ersättningsnivåer ska alltjämt delas lika mellan föräldrar som har gemensam vårdnad.
  • Föräldrapenning efter barnets fyraårsdag ska lämnas under högst 96 dagar.
  • Åldersgränsen för att ta ut föräldrapenning höjs så att dagar kan tas ut till dess att barnet fyllt tolv år.
  • Föräldrapenning kommer inte att lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan kom in till Försäkringskassan.

Tidsperioden för tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit förlängs så att de tio dagarna kan tas ut fram till 90e dagen efter det att barnet har avlidit.

Läs mer om ändringarna i föräldraförsäkringen.

Nytt basbelopp för 2014


Regeringen fastställer årligen den s k prisbasbeloppet. För 2014 har prisbasbeloppet fastställts till 44.400 kronor, vilket innebär att prisbasbeloppet har sänkts med 100 kronor. För 2013 var prisbasbeloppet 44.500 kronor.

Basbeloppet används i flera arbetsrättsliga sammanhang. Vissa sanktionsavgifter bestäms utifrån basbeloppet, till exempel övertidsavgift (1 procent av basbeloppet för varje felaktigt uttagen övertidstimme och arbetstagare) och de nya sanktionsavgifterna (helt och halvt basbelopp) vid anlitande av olaglig utländsk arbetskraft.

Nya regler i rehabiliteringskedjan


Vissa förenklingar i socialförsäkringen rörande rehabiliteringskedjan träder ikraft. Det gäller sammanläggning av sjukperioder och rehabiliteringsplan. De nya reglerna gäller från 1 januari 2014.

Sammanläggning av sjukperioder


I socialförsäkringsbalken anges att olika sjukperioder ska läggas samman vid tillämpning av rehabiliteringskedjan, om den försäkrade har arbetat under en period om mindre än 90 dagar. I syfte att förenkla har regeln nu ändrats så att dagar i sjukperioder ska läggas samman om färre än 90 dagar har förflutit mellan sjukperioderna. Försäkringskassan behöver alltså inte utreda i vad mån arbetstagaren har förvärvsarbetat under denna period.

Rehabiliteringsplan


Om den försäkrade har rätt till rehabiliteringsersättning enligt socialförsäkringsbalkens regler, ska Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan.
De nya reglerna innebär att rehabiliteringsplanen ska innehålla följande:

  1. De tänkta åtgärderna
  2. Vem som har ansvaret för respektive åtgärd
  3. Tidsplan för genomförandet
  4. Övriga uppgifter som kan behövas

Enligt nuvarande regel krävs också att planen ska ange den beräknade kostnaden, men den punkten har nu tagits bort.

Ny regel om uttag av närståendepenning


Den som vårdar en allvarligt sjuk person kan ha rätt till närståendepenning. Arbetstagare som uppbär närståendepenning har rätt till ledighet från arbetet. Under 100 dagar per allvarligt sjuk person kan närståendepenning beviljas. Denna ledighet är semesterlönegrundande i maximalt 45 dagar per år.

Enligt socialförsäkringsbalken får närståendepenning inte lämnas för tid innan anmälan om vården gjorts till Försäkringskassan. Denna anmälningsskyldighet har nu tagits bort. Det räcker fortsättningsvis att den som önskar uppbära närståendepenning ansöker om förmånen inom tre månader från den dag som ersättningen avser.

Den nya regeln gäller från 1 januari 2014 och ska tillämpas på vård som har påbörjats men som inte har anmälts före ikraftträdandet.