Konfliktvarsel mot Säkerhetsföretagen

Transportarbetareförbundet har sagt upp bevakningsavtalet och varslat om stridsåtgärder från och med tisdagen den 24 april 2012 klockan 00.00.

Anledningen till varslet är att parterna inte lyckats enas om nya löner och anställningsvillkor.

Under varseltiden står det arbetsgivaren fritt att inom ramen för lagar och regler på arbetsmarknaden förbereda sig och begränsa skadeverkningarna av den varslade konflikten.

Konfliktens omfattning

Varslet träder i kraft natten mellan den 23 och 24 april klockan 00.00 och omfattar i ett första steg blockad mot allt övertidsarbete, mertid, nyanställning, inhyrning av personal och behovsarbete på samtliga företag anslutna till Almega Säkerhetsföretagen. I flera efterföljande steg den 25, 26 och 27 april följer arbetsnedläggelse på utvalda företag och arbetsplatser. För närmare detaljer se tidigare publicerat varsel på Almegas hemsida .

Medlingsinstitutet 

Sedan måndagen den 16 april är Erland Olausson och Eva Helena Kling utsedda av Medlingsinstitutet för att medla i konflikten. Medlarnas målsättning är att inom de närmaste dagarna lämna en så kallad hemställan, vilket är ett förslag som parterna bara kan anta eller förkasta i sin helhet, det vill säga endast svara ja eller nej på.

Arbetstagare som berörs av konflikten

Konfliktåtgärden är endast bindande för medlem i Transport. Samtidigt är det inte företagets uppgift att hålla reda på vilka som är medlemmar eller inte. Medlemmar kan inte hindras från att arbeta, men riskerar då att bli uteslutna ur fackförbundet. Tjänstemännen, inklusive medlemmar i Transport som jobbar som tjänstemän, omfattas av ett annat kollektivavtalsområde där fredsplikt råder. Dessa arbetstagare berörs inte och är skyldiga att arbeta som vanligt.

Arbetstagare som jobbar på avtalsområdet, men som är oorganiserade eller medlemmar i ett annat fackförbund har varken rätt eller skyldighet att avstå från arbete. Förklarar sig arbetstagaren solidarisk med de strejkande och inte arbetar, ska arbetsgivaren behandla personen på samma sätt som de uttagna i konflikten. Icke-medlemmar som solidariskt deltar i Transports konflikt har inte rätt till någon lön från arbetsgivaren.

Skyddsarbete

Praxis på arbetsmarknaden är att skyddsarbete får utföras, exempelvis arbete som erfordras för att undanröja fara för människors liv och hälsa. Om det är uppenbart att ett arbete hänförs till skyddsarbete kan arbetsgivaren beordra detta utan att ansöka om dispens.

Dispens 

Dispens från stridsåtgärderna kan endast beviljas av Transport.

Hantering av skadeverkningar

Arbetsgivaren ska givetvis vidta de åtgärder man kan för att mildra effekterna av konflikten. Anställda som inte berörs av en konflikt bör snabbt få information om möjligheterna att fortsätta driften.

Om diskussioner kring tolkningen av varslets innebörd uppstår, ska ni som arbetsgivare vända er till Almega och inte till Transport.

Observera att det är från och med den 24 april klockan 00.00 som konflikten träder i kraft. Det betyder att ni fram till denna tidpunkt kan göra alla de omdispositioner som ni finner nödvändiga så länge som åtgärderna är tillåtna enligt lag och avtal.

Arbetsrättsliga lagar och regler

De arbetsrättsliga lagarna ska tillämpas som vanligt även under konflikten. Undantag från detta är att Transport varken har rätt till insyn i sådana förhållanden hos arbetsgivaren som har betydelse för arbetskonflikten, inflytande över arbetsgivarens beslut rörande konflikten eller information om förberedelser/taktik inför konflikten. Transports förtroendemän har heller inte rätt till lön för arbete som har samband med konflikten.

Vår målsättning är att hitta en acceptabel lösning så att ett avtal finns på plats och konflikten inte löses ut. Vi kommer att fortlöpande informera om medlingsförhandlingarna här på webben.