Kompletterande avtal med Sveriges Ingenjörer och avtal klart med Ledarna

Efter att Almega Tjänsteförbunden och Unionen träffade avtal i maj 2012 har en kompletterande överenskommelse med Sveriges Ingenjörer träffats per den 5 juni 2012. Denna överenskommelse utgör en komplettering till den överenskommelse som redan träffats per den 9 maj 2012.

För medlemmar i Ledarna har Almega den 8 juni 2012 träffat avtal om att prolongera avtalet om allmänna villkor med vissa ändringar m.m. Med Ledarna gäller ett löneavtal sedan 2003 och som gäller tillsvidare.

Allmänna villkor
Uppgörelserna innebär i huvudsak att parterna är överens om att även Sveriges Ingenjörer och Ledarna omfattas av ändringarna i allmänna villkor; - möjlighet att tidsbegränsat anställa medarbetare på s k doktorandtjänst och - möjlighet att tidsbegränsat anställa studenter.

Sveriges Ingenjörer
Vad gäller löneavtalet med Sveriges Ingenjörer omfattar detta numera även medlemmar i andra SACO-förbund/Akademikerförbund och då avtalet är 13 månader långt ska värdet av löneavtalet, jämförelsevis med överenskommelsen med Unionen, vara 3,0 %.

Genom tilläggsöverenskommelsen är parterna överens om att potten storlek är 2,5 % och att utrymmet för löneöversynen (0,3 % översynspott samt avlösning av kompetenskonton om 0,2 %) är 0,5%. 

Har företagen redan genomfört revisionen avseende akademikerna får redan genomförd revision kompletteras med de nya uppgifterna. Härmed biläggs uppgörelsen från den 9 maj 2012 och den 5 juni 2012

Ledarna
Vad avtalet med Ledarna gäller löneavtalet tillsvidare och revisionen av löner ska genomföras på sedvanligt sätt.

Även om Ledarna inte tidigare har omfattats av överenskommelsen om kompetenskonton från 2010 har parterna dock enats om att även Ledarnas medlemmar skall inkluderas denna hantering. Då avtalet med Ledarna inte har någon procentsats eller dess medlemmar inte omfattas av en individgaranti får detta hanteras lokalt i dialog mellan lokala företrädare för Ledarna eller mellan arbetsgivare och medlem i Ledarna.

Konkret innebär detta att för det fall det finns en lokal arbetstagarpart ska lokala parter avgöra hur lönesumman om 0,2, % har/ska hanteras. Saknas lokal part ska arbetsgivaren, när revisionen av lönen sker beakta värdet av 0,2 % , på den enskildes lön, vid lönerevisionen.

Överenskommelse Sveriges Ingenjörer
Tilläggöverenskommelse Sverige Ingenjörer
Protokoll Ledarna
Protokoll Unionen