Nytt avtal med Journalistförbundet avseende bemanningsföretag för tiden 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013

Den 29 juni 2012 träffade Medieföretagen ett nytt avtal med Svenska Journalistförbundet om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 april 2012 – 31 mars 2013.

 Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor kan läsas här.

Lön
• Avtalsperiod 12 månader
• Lönerevisionsdatum; 1 april 2012
• 300 kr individgaranti
• 2,6 % till pott för individuell fördelning

Allmänna villkor:
- visstidsanställning på upp till 14 dagar utan krav på företrädesrätt
- förenklat sätt att räkna semesterlön
- gräns för föräldralön (årslöner över 15 prisbasbelopp)
- höjt övertidstak

1. LÖNER
Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 april 2012
Hela löneavtalet framgår av bilaga 1 till överenskommelsen.
Ett allmänt utrymme beräknas om 2,6 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 31 mars 2012. Löneavtalet är det samma som i övriga journalistavtal som Medieföretagen träffat.

Individgaranti
Heltidsanställd garanteras vid revisionen den 1 april 2012 lönehöjning med 300 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner
Fr o m den 1 april 2012
Lägsta lön för journalist (120 p) 22 543 kronor.
Lägsta lön för övriga 20 497 kronor.

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Förändringar framgår av bilaga 2 och 3 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

2.5 Företrädesrätt vid tidsbegränsad anställning

Regeln innebär att möjligheten att anställa någon utan att följa företrädesrättsreglerna har utökats från tidigare enbart gälla vikariat till att gälla alla visstidsanställningar.

9.4.1 Semesterlön, semesterersättning till ambulerande journalister, timavlönade och anställda med lön enligt § 12.2.4

Ny regel om beräkning av semesterlön och semestertillägg för ambulerande tjänstemän införs i avtalets 9.4.1 som idag och även i fortsättningen reglerar semesterlön för bl a timavlönade. Avtalets 9.4.1 anger att semesterlagens procentregel ska tillämpas men med procentsatsen 12,5. Som en konsekvens av förändringen kommer punkterna 6 a-c i avtalets Tekniska bilaga att få två olika lydelser, en som gäller för semester fram till 2014 och en för tiden efter.
Införandet av procentregeln är en förenkling av kollektivavtalet. Grunden till kollektivavtalsbestämmelsen finns i Semesterlagens 16 b §. Semesterlön enligt procentregeln innebär att semesterlön beräknas på den semesterlönegrundande lön som förfallit till betalning under intjänandeåret som föregår semesteråret.

Enligt Semesterlagens § 16 b ska i lönesumman ingå:

  • under intjänandeåret utbetald lön och andra ersättningar, inklusive prestationslön
  • en beräknad lön som journalisten skulle ha fått en dag med semesterlönegrundande frånvaro

Enligt Semesterlagens § 16 b ska i lönesumman som ligger till grund för semesterlöneberäkning inte inräknas;

  • semesterlön (årets eller sparad semester),
  • ersättning för dag med semesterlönegrundande frånvaro enligt semesterlagens 17-17 b §§  eller
  • permitteringslön.

Observera att beräkningen av antal semesterdagar som medarbetaren har rätt till inte påverkas.

Exempel (word)

Procentregeln ska börja tillämpas senast från semesteråret 2014 d v s från och med den 1 april 2014 om företaget tillämpar Semesterlagens semesterår eller från och med den 1 januari 2014 om kalenderår tillämpas som semesterår. Den lön som ligger till underlag för semesterlönens beräkning är den semesterlönegrundande lönen som förfallit till betalning året innan semesteråret 2014 enligt ovan. De företag som inträder som blir bunden av kollektivavtal efter 1 april 2012 kan tillämpa procentregeln från första dagen.

11.5.2 Föräldralönens storlek
I punkt 11.5.2. införes som ett nytt sista stycke en begränsningsregel. Denna innebär att på lönedelar över i motsvarande fast månadslön 55.000 kr (år 2012) betalar arbetsgivaren inte föräldralön. Eftersom föräldralönen räknas fram som ett belopp vid ledighetens början gäller detta för föräldraledigheter som påbörjas efter den 1 april 2012.

12.2.3 Prestationslön
Regel om lön vid arbete på befattning med förkortad arbetstid ändrad och flyttad till teknisk bilaga punkt 11.

Avtal om arbetstidsbestämmelser för medarbetare
(Bilaga 1 i avtal om allmänna anställningsvillkor) 

Bestämmelserna i § 3 Övertid ändras enligt följande:
3.2 Allmän övertid
Arbetsgivaren har möjlighet att beordra allmän övertid om 200 timmar mot tidigare 150 timmar.

3.4 Återföring av övertid
Återföring av övertid med 100 arbetade timmar som medarbetaren får kompensationsledighet för kan återföras till det allmänna övertidsutrymmet mot tidigare 75 timmar.

3.5 Extra övertid
Om det finns synnerliga skäl kan extra övertid tas ut med 100 timmar efter överenskommelse med klubben. Tidigare krävdes centralt godkännande för timmar överstigande 75.

Teknisk bilaga
Avtalet tillförs en tekniks bilaga för beräkning av lön. Bilagan motsvarar i allt väsentligt den Tekniska bilaga som Medieföretagen tidigare rekommenderat företagen att tillämpa, med två förändringar.
1. Regler om semesterberäkning ändras i enlighet med de förändringar som görs av avtalets § 9.
2. En ny regel med en rekommendation om hur lön ska beräknas vid utbokning på uppdrag med förkortad arbetstid.

3. Rekommendation om Arbetstid och tillgänglig tid.
En tvistefråga mellan parterna har varit hur reglerna om tillgänglig tid ska tolkas. För att undvika framtida tvister om krav på ändringar i avtalet har Medieföretagen tagit fram en rekommendation om vår syn på arbetstid och tillgänglig tid. (Bilaga 4 i avtalet).

 4. Återstående fråga
Parterna har inte slutligt överenskommit om utformningen av föräldralönen, avtalets § 11.4.2. Antalet månader ska utökas enligt tidigare träffat avtal