Information avseende de 0,2 % (Löneavtalet med Unionen § 6, p. 6.3.1, se avtalsprotokollet bilaga 1)

I överenskommelsen om nytt avtal för avtalsperioden 1 april 2010- 31 mars 2012 avseende Unionen, ingick som vi tidigare redogjort för, en skrivning om att 0,2 % skulle avsättas för det fall ett system för individuella kompetenskonton infördes. Ett sådant system infördes aldrig.
I och med det nya kollektivavtalet ska de 0,2 % avlösas under 2012. I den lokala löneprocessen för 2012, beslutar de lokala parterna om hur värdet av de 0,2 % för utbildning och kompetenssparande ska hanteras. I de fall de lokala parterna inte kommer överens om hur de 0,2 % ska avlösas, ska de 0,2 % läggas på stupstocken. Det är viktigt att dokumentera hanteringen av de 0,2 %, för att inte riskera ytterligare krav.

I avtalsförhandlingarna hade Unionen som ett av sina förslag att de 0,2 % skulle läggas på pension. Detta avvisades från arbetsgivarsidan då det skulle innebära stora kostnader för företagen. I och med att utgångspunkten för de 0,2 % i avtalsrörelsen 2010 var kompetensutveckling, är vårt förslag att de lokala parterna kommer överens om något avseende utbildning/kompetensutveckling för att hantera de 0,2 %. De lokala parterna kan dock komma överens om något annat istället. Observera att det inte är frågan om någon retroaktivitet från tidigare år avseende de 0,2 %.

Blir de lokala parterna inte överens om hanteringen av de 0,2 %, ska de 0,2 % läggas på stupstocken. För det fall utfallet i lönerevisionen skulle hamna över 2,8 % ( d v s 2,6 % + 0,2 %) är de 0,2 % omhändertagna och således hanterade och inga ytterligare krav kan riktas mot företaget. Dokumentera hanteringen av de 0,2 %.

Om du har frågor om detta eller vill ha ytterligare information kontakta Almegas förhandlare, adressuppgifter i kontaktrutan.