Full konfliktersättning beviljas de företag som drabbats av ekonomisk skada på grund av konflikten med SEKO

För den strejk/lockout som pågick från och med 2013-11-04 kl. 12.00 till och med 2013-11-11 kl. 15.00 har Svensk Näringsliv beslutat att utge full konfliktersättning (100% ersättning).

I broschyren ”Hur beräknas ekonomisk skada vid strejk eller konflikt?” framgår vad som ersätts och vad ansökan skall innehålla, se bilaga.

Den fortsatta handläggningen ser ut enligt följande,

  • Ersättningsansökan skickas in till förbundet, som sedan vidarebefordrar ansökan till Björn Oxhammar på Svenskt Näringsliv. Skicka ansökan till mig, Patrik.Eidfelt@almega.se. Ange företagets kontaktperson samt kontaktuppgifter och kontouppgifter dit ersättningen skall betalas.
  • Revisorer granskar ansökan efter angivna riktlinjer, samt kontaktar det berörda företaget för eventuella kompletteringar mm.
  • Svenskt Näringsliv fattar beslut om ersättning.
  • Svenskt Näringsliv betalar dessutom ränta på ersättningsbeloppet från och med 4:e månaden efter konflikten beräknat efter referensräntan + 1%.
  • Björn Oxhammar meddelar företag och förbund fattat beslut om skadereglering och ordnar med utbetalningen av ersättningen till berört företag. 


OBS!
Skicka in er ansökan om konfliktersättning senast den 30 januari 2014.

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Eidfelt
Förhandlingschef
Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 69 37
mobil 072-512 69 37