Förändringar i avtalsförsäkringarna

Svenskt Näringsliv och LO samt PTK, avseende TFA-försäkringen, har enats om nedanstående förändringar i de avtalsförsäkringar som gäller arbetare. Ändringen i TFA-försäkringen gäller även tjänstemän

Följande försäkringar påverkas av förändringarna:

• TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
• Premiebefrielse under tid då graviditetspenning utges
• AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring)

TFA-försäkringen

Försäkringen ska även omfatta inkomstförlust vid arbetsolycksfall som innebär kortare tids arbetsoförmåga än 15 dagar. Denna ändring omfattar arbetsolycksfall som inträffar efter 31 mars 2012.

Premiebefrielse under tid med graviditetspenning

Tid under vilken graviditetspenning utges ska omfattas av premiebefrielseförsäkringen för Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielsen gäller fr.o.m. den första dagen i period med graviditetspenning. Ändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2012.

AGS

Månadsersättning, som utges från AGS-försäkringen för tid då Försäkringskassan fattat beslut om att utge sjukersättning eller aktivitetsersättning, kommer även att lämnas på lönedelar över 7,5 prisbasbelopp (2012: 27.500 kr/mån). Vid hel månadsersättning över 7,5 prisbasbelopp utges 65 procent på lönedelar mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp och 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 prisbasbelopp. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2012 och omfattar även personer som vid denna tidpunkt har en pågående sjukskrivning som därefter övergår i sjuk- eller aktivitetsersättning.

Skadeanmälan görs, som tidigare, till AFA Försäkring.

Frågor?

Kontakta:
Per-Olof Adérian 08-762 68 43
Hans O Andersson 08-762 70 36
Karolina Sjöberg 08-762 69 71