Förändringar i föräldraförsäkringen från 1 januari 2014

Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Den 1 januari 2014 träder förändringar i föräldraförsäkringen ikraft. De nya reglerna ska tillämpas på barn som är fött efter ikraftträdandet. Det innebär att de nuvarande reglerna ska fortsätta tillämpas på barn som är fött före ikraftträdandet, dvs två parallella system kommer att gälla.

Förändringarna innebär i huvuddrag kortfattat att:

  • Föräldrapenningens ersättningsnivåer ska alltjämt delas lika mellan föräldrar som har gemensam vårdnad.
  • Föräldrapenning efter barnets fyraårsdag ska lämnas under högst 96 dagar.
  • Åldersgränsen för att ta ut föräldrapenning höjs så att dagar kan tas ut till dess att barnet fyllt tolv år.
  • Föräldrapenning kommer inte att lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan kom in till Försäkringskassan.

Tidsperioden för tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit förlängs så att de tio dagarna kan tas ut fram till 90e dagen efter det att barnet har avlidit.

Läs mer nedan under rubriken Föräldraförsäkringens nya regler.

Bakgrund
Förändringarna genomförs för att i föräldraförsäkringen betona att huvuddelen av föräldrapenningen bör användas när barnet är litet och behovet av omvårdnad från föräldrarna är som störst. Men man vill också tillgodose föräldrarnas behov av ledighet från arbetet även för äldre barn, exempelvis under lov och studiedagar, eller vid deltagande i förskolans och skolans verksamhet genom att höja åldersgränsen för hur länge föräldrapenningdagar får tas ut.

För att förtydliga båda föräldrarnas ansvar för barnet samt minska konflikter mellan föräldrar stadgas att föräldrapenningdagarna alltjämt ska delas lika mellan föräldrar med gemensam vårdnad.

Föräldraförsäkringens nuvarande regler
Föräldrapenning med anledning av barns födelse lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna. Av de 480 dagarna är 390 dagar på sjukpenningnivå, det vill säga förälderns sjukpenninggrundande inkomst ligger till grund för beräkning av föräldrapenningen. För resterande 90 dagar lämnas föräldrapenning på lägstanivå, 180 kr per dag för barn födda 1 juli 2006 och senare. Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn får föräldrapenning under 240 dagar vardera. Föräldrar kan välja att fördela dagarna på annat sätt genom att avstå dagar till varandra, förutom 60 dagar på sjukpenningnivå som inte kan avstås till den andra föräldern.

Nuvarande regler innebär att föräldrar har rätt att ta ut föräldrapenning till dess att barnet går ut första klass eller fyller åtta år.

Föräldraförsäkringens nya regler:

 

Fördelning av ersättningsnivåer mellan föräldrarna

Antalet dagar som föräldrar har till förfogande för föräldraledighet ändras inte när de nya reglerna träder ikraft. Fördelningen av ersättningsnivåer mellan föräldrarna ändras däremot. Vid gemensam vårdnad om att barn ska rätten till föräldrapenning fördelas så att vardera föräldern har rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivån under 195 dagar och på lägstanivån under 45 dagar. Den förälder som avstår sin rätt till föräldrapenning till den andra föräldern ska anmäla på vilken ersättningsnivå föräldrapenningen ska avstås.

Det antal dagar för vilka föräldrapenning lämnas efter fyraårsgränsen ska fördelas proportionellt mellan föräldrarna.

Nya åldersgränser i föräldrapenningen
Föräldrapenning ska efter barnets fjärde levnadsår kunna lämnas under högst 96 dagar. Om det vid fyraårsgränsen återstår fler än 96 outnyttjade dagar för föräldrapenning för ett barn, förfaller dessa dagar. Vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenning kunna lämnas under högst 36 dagar för tid efter barnets fjärde levnadsår för varje barn utöver det första.

Fyraårsgränsen ska räknas från den dag barnet fyller fyra år.

Vid adoption av ett barn ska barnets fjärde levnadsår räknas fyra år från det att föräldrarna har fått barnet i sin vård.

Den tidsram inom vilken föräldrapenning kan lämnas förlängs så att den löper till dess att barnet har fyllt tolv år, eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det femte skolåret i grundskolan. Samma åldersgräns gäller för vård av adoptivbarn. I samband med denna förlängning införs också en ny regel om att vården när det lämnas föräldrapenning får anpassas till barnets ålder.

Dagar för vilka rätten till föräldrapenning inte kan avstås till den andra föräldern
Har en förälder före fyraårsgränsen inte fått föräldrapenning i sådan utsträckning som motsvarar samtliga så kallade reserverade dagar, ska det kvarstående antalet av dessa dagar hänföras till tiden efter fyraårsgränsen, dock högst så många dagar som motsvarar det antal dagar för vilka denna förälder fortfarande har rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivån. (Med ”reserverade dagar” avses de 60 dagar på sjukpenningnivå för vilka rätt till föräldrapenning inte kan avstås till den andra föräldern.)

Begränsning av förmånen tillbaka i tiden
En ny regel införs som innebär att föräldrapenning inte ska lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan om föräldrapenning kom in till Försäkringskassan. Endast om det finns synnerliga skäl ska föräldrapenning ändå kunna lämnas för längre tid tillbaka.

Idag har en förälder enligt de vanliga preskriptionsreglerna upp till tio år på sig att ansöka om föräldrapenning efter att anmälan gjorts i enlighet med socialförsäkringsbalken. Då en begränsning införs av antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas och fördela om dem mellan föräldrarna vid fyraårsgränsen så blir det viktigt både för föräldrar och för Försäkringskassan att känna till hur många dagar vardera föräldern har vid fyraårsgränsen. En begränsning av den tid under vilken förälder i efterhand kan ansöka om föräldrapenning gör det lättare för Försäkringskassan att kontrollera att föräldern uppfyller villkoren för rätt till ersättning samt att samordna olika förmåner.

Tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit
En rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar per förälder och barn i samband med att ett barn som är under 18 år har avlidit infördes för några år sedan. Ersättningen kan tas ut tidigast från och med dagen efter den då barnet har avlidit och senast för den dag som infaller 30 dagar efter den dag då barnet har avlidit. Ersättningen kan inte lämnas under samma tid som föräldern förvärvsarbetar och ersättningen kan tas ut av flera föräldrar samtidigt.

Nu ändras tidsperioden under vilken tillfällig föräldrapenning under tio dagar i samband med att ett barn har avlidit och förlängs så att ersättningen kan tas ut inom en tidsperiod från och med dagen efter den då barnet har avlidit till och med den 90e dagen efter den dag barnet har avlidit.

Ikraftträdande- och övergångsregler
De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 januari 2014. Bestämmelserna om åldersgränserna inom föräldrapenningen ska tillämpas på föräldrapenning för ett barn som är fött efter ikraftträdandet. Vid adoption ska detta gälla när den som har adopterat barnet har fått barnet i sin vård efter ikraftträdandet. Det innebär att de gamla reglerna kommer att tillämpas tillsammans med de nya reglerna under en längre tid, det vill säga två system för föräldrapenning kommer att tillämpas parallellt.

Den nya bestämmelsen om begränsning av föräldrapenning tillbaka i tiden ska tillämpas första gången på föräldrapenning som avser tid från och med den 1 januari 2015.

Bestämmelsen om tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit ska tillämpas från och med ikraftträdandet.