Nytt Film-, TV- och Videoinspelningsavtal

Medieföretagen och Teaterförbundet/för scen och film har träffat ett nytt avtal för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Minimilöner och andra ersättningar enligt avtalet höjs med 2,6 % per den 6 maj 2013.

Den alternativa bestämmelsen avseende reglering av arbetstid som idag återfinns i Bilaga 7 till kollektivavtalet prolongeras till och med den 31 december 2013.
I övrigt gjordes endast, med undantag för vad som anges nedan, redaktionella förändringar vilka framgår av förhandlingsprotokoll.
Såsom tidigare informerats fick Medieföretagen under pågående avtalsförhandlingar kännedom om att Teaterförbundet träffat en överenskommelse med TV4 avseende reprisersättningen för år 2013, d v s en överenskommelse om avsteg från den sk IMI-modellen och avtalet. Detta innebar att yrkanden avseende royaltydelen fick frånfallas och parterna enades om att istället prolongera royaltybestämmelserna med följande tillägg i § 44 Mom 8.

§ 44 Mom 8
Momentet får följande nya stycke under punkten 2. Royalty för nyttjande av verk som visas av TV4 och som är icke mätbara enligt punkterna 1 och 2 ovan egleras inte i detta avtal utan i ett lokalt avtal mellan TV4 och Teaterförbundet/för scen och film.