Årsmöte - stämma inom Almega Fastighetsarbetsgivarna tisdagen den 21 maj 2013

Almega Fastighetsarbetsgivarna har sin ordinarie stämma tisdagen den 21 maj 2013 kl. 16:00, på Almegas kontor, Sturegatan 11 i Stockholm. Vi har bjudit in Lena Hagman från Almega, som talar om konjunkturläget.

Varje medlem(sföretag) kallas härmed. Deltar flera företrädare från samma företag i stämman, kan endast en utöva medlemmens rösträtt.

Som framgår av stadgarnas § 11 skall medlem, som önskar framföra ärende vid stämman inkomma med detta senast 10 dagar före stämman.
 

Ärende vid årsmöte i Almega Fastighetsarbetsgivarna
 
 1. Upprop av närvarande företrädare för medlemsföretag
 2. Val av två justeringsmän
 3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Justering av röstlängd
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Fråga om särskild avgift till Almegas Fastighetsarbetsgivarna
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande och vice ordförande
 9. Val av styrelse
 10. Förslag till ledamöter i Almega Tjänsteförbundens styrelse
 11. Val av valnämnd
 12. Val av ledamöter till personalchefsutskottet
 13. Övriga i behörig ordning till stämman hänskjutna ärenden
 14. Avslutning

 
Anmäl dig senast den 16 maj.

Anmälan

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Almega Fastighetsarbetsgivarna

Peter Lindgren