Nytt treårsavtal träffat med tjänstemannafacken

Almega Fastighetsarbetsgivarna träffade den 13 juni 2013 en uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen, SEKO, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna för tiden från och med den 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2016. Det tredje avtalsåret (1 juni 2015 – 31 maj 2016) är uppsägningsbart. Avtalet ligger inom ramen för det så kallade märket om 6,8 % över tre år och i nivå med andra hittills träffade avtal på arbetsmarknaden.

LÖNER
Löneökningar under avtalsåret 2013-06-01 – 2016-05-31
Om inte de lokala parterna kommer överens om annat avsätts en pott för individuell fördelning på tjänstemännens kontanta lön med 2,1 % för 2013, 2,2 % för 2014 och 2,5 % för 2015. Revisionsdatum är den 1 juni respektive år. Ledarna har inget centralt fastställt löneökningsutrymme. För Unionen och SEKO gäller därutöver att om de lokala parterna inte kommer överens om annat ska löneökning per månad för heltidsanställd tjänsteman uppgå till lägst 200 kronor år 2013, 210 kronor 2014 och 250 kronor 2015.

För Unionen och SEKO gäller vidare att tillsvidareanställda arbetstagare (heltid) som fyllt 18 år ska ha en lägsta lön (inklusive rörliga lönedelar) om:

17 357 kr den 1 juni 2013
17 739 kr den 1 juni 2014
18 182 kr den 1 juni 2015

Lokalt kan överenskommelse om andra nivåer träffas. För den som saknar yrkeslivserfarenhet kan lägre lön tillämpas under 12 månader.

Löneavtalets omfattning
Löneavtalet omfattar arbetstagare som börjat sin anställning vid företaget senast den 31 maj respektive avtalsår.

Avtalet omfattar inte arbetstagare som

- inte fyllt 18 år

- är anställd på prov

- har tidsbegränsad anställning som varar kortare tid än sex månader

- kvarstår i tjänst efter fyllda 67 år

- har anställts efter fyllda 65 år.


ÄNDRINGAR I DE ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOREN
Begreppet ”föräldralön” har genomgående ersatts med ”föräldraledighetstillägg” och fått en något vidare innebörd. Efter ändringen utgår föräldraledighetstillägg för tjänsteman som har en sammanhängande anställningstid om 3 år med högst 180 kalenderdagar (tidigare 150) inom en period av 24 månader efter barns födelse eller adoption.

En allmän översyn över avtalet har genomförts som inneburit en del mindre rättelser och förtydliganden.


Med vänlig hälsning
Almega Fastighetsarbetsgivarna


Peter Lindgren
Avtalsansvarig

 

Protokoll SEKO

Protokoll Sveriges Ingenjörer

Protokoll Unionen

Protokoll Ledarna