Nytt kollektivavtal för journalister inom Tidskrifter

Nytt avtal för Tidskrifter tecknades idag 130614.

Överenskommelsen i sin helhet finns att läsa här
 
En sammanfattning av innehållet är: 
• Löneökningar: För 2013 2,0%, för 2014 2,3 % och för 2015 är löneökningarna 2,5 % 
• Individgaranti: För 2013 320 kr, för 2014 223 kr och för 2015 utgår inte någon individgaranti alls. 
• Parterna har enats om att i en rekommendation föreslå lokala parter att följa en beskrivning av hur en lönebildningsprocess skulle kunna se ut. 
 
Avtalskonferenser 
 
Avtalskonferenser kommer att genomföras i augusti/september 2013 och information om detta kommer i särskild ordning. 
 
Bakgrund
I avtalsrörelsen 2010 kom parterna överens om att analysera förutsättningarna för att harmonisera kollektivavtalen för Dagspress, Etermedia, Tidskrift och Public Service. I årets förhandlingar har parterna pausat detta arbete och förhandlat varje avtal för sig. Medieföretagens styrelse ska i höst ingående diskutera och analysera förutsättningarna för en harmonisering av journalistavtalen. Efter detta tas beslut om arbetet ska fortsätta och i så fall vilken form arbetet ska ha. 
 
ALLMÄNNA VILLKOR
 
Krontalsersättningarna i kollektivavtalet är uppräknade med avtalsvärdet. Beloppen framgår av
bilaga 1. 
 
§ 13 Föräldralön 
Föräldralön utgår för ytterligare en månad, vilket innebär att om anställningen hos arbetsgivaren har varat under minst ett år i följd så utgår löneutfyllnad under fem månader. 
 
§ 14 Kompetensutveckling
 
Kompetensutveckling har varit en aktuell fråga som diskuterats mellan parterna. Till följd av detta har § 14.2 ändrats och förtydligat syftet med rådet och del lokala arbetet.
 
LÖNEAVTAL
 
Löneavtalet behåller sin lydelse under avtalsperioden. Notera dock att individgarantin helt utgår ur avtalet 2015. Till följd av att utrymmet kommer att kunna disponeras av lokala parter i ökad omfattning år 2 och 3 har parterna diskuterat värdet av att arbeta med lönen som ett verktyg för att uppmärksamma och belöna medarbetare som bidrar till verksamheten. Som ett första steg i denna utveckling har parterna enats om att rekommendera företag och lokala klubbar att helt eller delvis använda den av parterna föreslagna löneprocessen som framgår av bilaga A till löneavtalet.