Nytt kollektivavtal för journalister inom Dagspress

Nytt treårigt avtal för redaktionspersonal tecknades idag (2013-06-11).

Överenskommelsen i sin helhet (pdf)

En sammanfattning av innehållet är:
• Löneökningar: För 2013 2,0%, för 2014 2,3 % och för 2015 är löneökningarna 2,5 %
• Individgaranti: För 2013 320 kr, för 2014 223 kr och för 2015 utgår inte någon individgaranti alls.
• Parterna har enats om att i en rekommendation föreslå lokala parter att följa en beskrivning av hur en lönebildningsprocess skulle kunna se ut.

Avtalskonferenser

Avtalskonferenser kommer att genomföras i augusti/september 2013 och information om detta kommer i särskild ordning.

Bakgrund
I avtalsrörelsen 2010 kom parterna överens om att analysera förutsättningarna för att harmonisera kollektivavtalen för Dagspress, Etermedia, Tidskrift och Public Service. I årets förhandlingar har parterna pausat detta arbete och förhandlat varje avtal för sig. Medieföretagens styrelse ska i höst ingående diskutera och analysera förutsättningarna för en harmonisering av journalistavtalen. Efter detta tas beslut om arbetet ska fortsätta och i så fall vilken form arbetet ska ha.

ALLMÄNNA VILLKOR
 
Krontalsersättningarna i kollektivavtalet är uppräknade med avtalsvärdet. Beloppen framgår av
bilaga 1.

§ 13 Föräldralön

En ny paragraf om föräldralön införs och som ersätter nuvarande § 13.1 i avtalet. Förändringen innebär i huvudsak att föräldralön utgår i samband med barnets födelse eller adoption vilket betyder att tjänstledigheten begränsas till de första 24 månaderna.

Löneutfyllnaden, föräldralönen, utgår för ytterligare två månader vilket innebär att föräldralönen utgår, om anställningen varat i ett men inte två år, med två månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag och om anställningen är två år eller mer utgörs föräldralönen av sex månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag. Konstruktionen för uträkningen framgår av bilaga 1. En annan nyhet är att föräldralön inte utgår för lönedelar som överstiger 15 prisbasbelopp. 2013 är denna gräns 55 625 kronor per månad.

Slutligen utgår föräldralön endast för ledigheter som är sammanhängande i minst en månad.

§ 14 Kompetensutveckling

Kompetensutveckling har varit en aktuell fråga som diskuterats mellan parterna. Till följd av detta har § 14.2 ändrats och förtydligat syftet med rådet och del lokala arbetet.

LÖNEAVTAL

Löneavtalet behåller sin lydelse under avtalsperioden. Notera dock att individgarantin helt utgår ur avtalet 2015. Till följd av att utrymmet kommer att kunna disponeras av lokala parter i ökad omfattning år 2 och 3 har parterna diskuterat värdet av att arbeta med lönen som ett verktyg för att uppmärksamma och belöna medarbetare som bidrar till verksamheten. Som ett första steg i denna utveckling har parterna enats om att rekommendera företag och lokala klubbar att helt eller delvis använda den av parterna föreslagna löneprocessen som framgår av bilaga A till löneavtalet.

Bilaga 1

Parternas rekommenderade lönebildningsprocess