Nytt avtal med Unionen avseende tjänstemän för tiden 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016

Den 14 juni 2013 träffade Bemanningsföretagen ett nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän för tiden 1 maj 2013 – 30 april 2016.

Avtalet innehåller ingen rätt till delpension.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor, hittar du längst ner på sidan.

Avtalet innehåller bl.a. följande:

• Avtalsperiod 36 månader med ett avtalsvärde om 6,8 %.
• Lönerevision med ett allmänt utrymme om totalt: 1 maj 2013 2,0%, 1 maj 2014 2,3% och den 1 maj 2015 2,5%.
- Individgaranti på 210 kr den 1 maj 2013, 230 kr 1 maj 2014 respektive 230 kr den 1 maj 2015.
• Allmänna villkor: en ytterligare föräldralönemånad
• Arbetsgrupper:
- utreda och analysera förutsättningarna för effektiv generationsväxling och ett hållbart längre arbetsliv
- modernisera förhandlingsordningen
- löneavtalet och lokalt fackligt arbete


1. LÖNER

Unionen

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 maj 2013

Ett allmänt utrymme beräknas om 2,0 %, 2,3 % och 2,5 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 30 april 2013, 30 april 2014 respektive 30 april 2015.

Individgaranti
Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommes lokalt, lönehöjning med 210 kr vid revisionen 1 maj 2013, 230 kr vid revisionen den 1 maj 2014 respektive 230 kr vid revisionen den 1 maj 2015. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner
Fr o m den 1 maj 2013
Lägsta lön för 20-åringar är 15 708 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 201 kr/mån

Fr o m den 1 maj 2014
Lägsta lön för 20-åringar är 16 069 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 18 620 kr/mån

Fr o m den 1 maj 2015
Lägsta lön för 20-åringar är 16 471 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 19 085 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 maj 2013, 1 maj 2014 respektive 1 maj 2015 under förutsättning att den anställde senast den 30 april 2013, 30 april 2014 respektive 30 april 2015 fyllt 20 respektive 24 år.

Förhandlingsordning Unionen
Tjänstemännen ska till företaget senast den 23 augusti 2013 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska företaget meddelas senast den 27 september 2013. Dessförinnan ska företaget senast den 13 september 2013 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 11 oktober 2013 och eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 25 november 2013.

Saknas lokal facklig representation har den anställde rätt att påkalla förhandling senast den 13 september 2013.

Retroaktiv omräkning
Retroaktiv omräkning ska ske i alla fall förutom det undantag i löneavtalets 3.2 om gäller sjukavdrag fr o m den 15:e kalenderdagen.


2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

11.5.2 Föräldralönens storlek
Det införs ett ytterligare steg som innebär att föräldralön utges med sex månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag för den som varit anställd i fem eller fler år, för föräldraledighet som påbörjas den 1 maj 2013 eller senare.


3. ÖVRIGT

Arbetsgrupper

I avtalsförhandlingarna har Unionen yrkat att en rätt till deltidspension införs samt att en särskild pensionsavsättning ska göras under avtalsperioden. Unionens mål med yrkandet om deltidspension var att skapa bra förutsättningar för ett längre arbetsliv. Till detta kommer att förslaget skulle kunna skapa förutsättningar för generationsväxling.

Parterna är överens om att tjänstemän i framtiden generellt sett kommer att vara yrkesverksamma högre upp i åldrarna än idag. Detta innebär att arbetsmarknaden står inför stora förändringar som på olika sätt innebär utmaningar. Parterna vill skapa ett kollektivavtal för tjänstemän inom bemanning som på bästa tänkbara sätt svarar upp mot branschens utmaningar. Avtalet ska vara attraktivt och det självklara valet för branschens aktörer och anställda.

Mot bakgrund av detta har parterna kommit överens om att en partsgemensam arbetsgrupp ska utreda och analysera förutsättningarna för förändringen i kollektivavtalet som är möjliga för att förena både företagens intresse av effektiv generationsväxling med tjänstemännens önskemål om ett hållbart längre arbetsliv. Gruppen ska särskilt beakta långsiktiga konsekvenser och kostnader som en förändring medför för företagen och tjänstemän inom Bemanning.

Parterna är även överens om att tillsätta arbetsgrupper för att titta på utveckling av löneavtalet, lokalt fackligt arbete samt modernisering av förhandlingsordningen. Vad gäller lokalt fackligt arbete så är parternas uppgift att hitta och sprida goda exempel på hur arbetet kan organiseras.

Stockholm den 17 juni 2013

Hanna Byström

Protokoll