Nytt avtal med Akademikerförbunden

Nytt avtal med Akademikerförbunden avseende tjänstemän för tiden 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

OBSERVERA! AVTALET MED UNIONEN ÄR ÄNNU INTE KLART. FÖRHANDLINGARNA FORTSÄTTER UNDER MAJ MÅNAD.

Den 6 maj 2013 träffade Bemanningsföretagen ett nytt avtal med Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän för tiden 1 maj 2013 – 30 april 2016.

Avtalet innehåller ingen rätt till delpension.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor kan läsas nedan.

  • Avtalsperiod 36 månader med ett avtalsvärde om 6,8 %.
  • Lönerevision med fördelning om parterna inte enas om annat: 1 maj 2013 2,0%, 1 maj 2014 2,3% och den 1 maj 2015 2,5%.
  • Allmänna villkor: en ytterligare föräldralönemånad
  • Arbetsgrupper för att utveckla avtalet

1. LÖNER
Löneavtalet bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Om vare sig lokala eller centrala parter enas om lönerevisionen fördelar arbetsgivaren löneökningarna vilka fastställts till en nivå motsvarande 2,0% för 2013, 2,3% för 2014 och 2,5% för 2015.


Förhandlingsordning
Lokala förhandlingar ska för 2013 påbörjas i så nära anslutning till revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast den 14 oktober 2013. Eventuell central förhandling ska begäras senast den 28 oktober 2013. Finns inte någon lokal akademikerförening vid företaget övergår partsställningen på arbetstagarsidan till den enskilde medlemmen.


2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

11.5.2 Föräldralönens storlek
Det införs ett ytterligare steg som innebär att föräldralön utges med sex månadslöner minus 180 föräldralöneavdrag för den som varit anställd i fem eller fler år, för föräldraledighet som påbörjas den 1 maj 2013 eller senare.


Arbetsgrupper
Vi har tillsammans med Akademikerförbunden enats om arbetsgrupper som under avtalsperioden ska arbeta med att försöka utveckla och modernisera avtalet. En ömsesidig avsiktsförklaring har ingåtts mellan sju arbetsgivarförbund inom Almega och Akademikerförbunden (SACO-P) med det gemensamma målet att skapa moderna kollektivavtal med ömsesidig flexibilitet som skapar utvecklingsförutsättningar för en allt mer komplex arbetsmarknad. Kollektivavtalen ska ge företagen konkurrensfördelar och medarbetarna trygghet. Ett omfattande partsgemensamt utvecklingsarbete skall genomföras under avtalsperioden. Se "Framtidens kollektivavtal" nedan.

Parterna är överens om fortsatt arbete i arbetsgrupper om kompetensutveckling, lokalt fackligt arbete och arbetsmiljö från tidigare avtalsrörelse.

Stockholm den 6 maj 2013

Hanna Byström

Protokoll
Framtidens kollektivavtal