Nytt avtal med Vårdförbundet

Bemanningsföretagen har tecknat nytt löneavtal och avtal om allmänna villkor med Vårdförbundet.

Avtalet om allmänna villkor gäller från 1 januari 2013. Avtalets allmänna villkor består av avtal som Vårdföretagen slutit för privatvården med ett supplement för bemanningsföretagen. Den tidigare hänvisningen till E & F-avtalet har ändrat så att supplementet i fortsättningen hänvisar till E-avtalet.

Löneavtalen är som tidigare med lokal lönebildning och är icke siffersatt. Löneavtalet gäller från 1 januari 2013 och gäller tillsvidare. Avtalen kan sägas upp av båda parter till senast 30 september för att upphöra 31 december samma år.

Löneavtal
Löneavtalet är i huvudsak det samma som tidigare. Värt att nämna är att tidsspannet att begära förstärkt lönesamtal nu alltid är två veckor oavsett om det finns lokal facklig organisation vid företaget eller ej samt att biståndet vid samtalet har tydliggjorts. På samma sätt som tidigare ska lönerevision genomföras senast 1 juli.

Delning av avtalsområde Vård och behandling samt Omsorg (E) och Äldreomsorg (F)
Vårdföretagen har delat upp det tidigare avtalet E & F i två olika avtal. Avtalet E avser Vård- och behandling samt Omsorgsverksamhet och F Äldreomsorg. I dag är avtalen identiskt lika, men detta kan komma att förändras med tiden.
Den absoluta majoriteten av vårdbemanning avser i dag Vård och behandling samt omsorgsverksamhet. Vi har därför träffat avtal om att vårdsupplementet ska hänvisa till E-avtalet. Detta ska bemanningsföretag även tillämpas på medarbetare som hyrs ut till äldreomsorg.

Avtalet för läkare är oförändrat och hänvisar till E & F-avtalet för läkare.

Ändringar i allmänna villkor
Nedanstående ändringar har gjorts i E-avtalet:

§ 3 Anställning
I avtalet tillförs en skrivning, i § 3 moment 1 Anställning, som innebär en begränsning i att använda vikariat och visstidsanställningar till sammanlagt 3 år under en 5-årsperiod. Tidsbegränsad anställning i form av vikariat och allmän visstidsanställning kan uppgå till maximalt 2 år av varje slag dock aldrig mer än 3 år sammantaget. Efter denna tidsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Ovanstående bestämmelse gäller fr o m 1 mars 2013 för att möjliggöra omställningar och anpassning till de nya förutsättningarna.

§ 6 Ersättning vid tjänstgöring på OB-tid och förskjuten arbetstid
Ersättningarna för OB-tid höjs med 2,6 % till följande nivåer fr o m 2012-12-01.

1. O-tilläggstid A 96,80
1. O-tilläggstid B 48,30
1. O-tilläggstid C 39,20
1. O-tilläggstid D 19,40  

Förskjuten arbetstid får följande nya lydelse: Lönetillägg för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat ersätts under 10 dagar från tillsägelsedagen med 17:50 per timme. Den nya timersättningen gäller från 1 december 2012.

§ 9 Beredskap
Beredskapsersättningen höjd med 2,6 % från 1 december 2012 till följande nivåer.

Ersättning erhålls med 12:30 kr/timme

För beredskapstjänst eller del av denna som infaller mellan kl 22.00
dag före lördag/helgdagsafton och kl 07.00 dag efter sön- och helgdag erhålls ersättning med

24:50 kr/timme
 

§ 10 Jour
I det nya avtalet får aktivt arbete vid jour ett nytt beräkningssätt, i ersättningshänseende, om jouren inte uttryckligen ingår i lönen eller parterna lokalt avtalat om hur jourersättning ska utges.

Vid beräkning av längden av utfört mertids- eller övertidsarbete vid aktivt arbete under jour ska i ersättningshänseende, påbörjad halvtimme ersättas som fullgjord halvtimme vid en sammanlagd beräkning av den utförda arbetstiden under jourpasset. Detta skiljer sig från tidigare lydelse där endast fullgjord halvtimme ersatts samt att arbete under jouren tidigare inte heller har sammanräknats.

Avtalstryck
Avtalstryck är under produktion och kommer att distribueras till berörda företag så snart vi fått dem från tryckeriet. E-avtalet och Supplement kan också beställas direkt från Almegas webbshop så snart de är klara.