ITP för bemanningsföretag (ITP-Bemanning) - förtydligande

Det har funnits en viss oklarhet kring hur ITP-Bemanning och arbetstidskravet samt premier för icke arbetad tid. Genom ett beslut i ITP-nämnden har gjorts en del förtydligande som kan vara av intresse för de företagen som tillämpar den särskilda pensionsplanen ITP-Bemanning.

Med ITP-Bemanning avses den förmånsbestämda pensionsplanen ITP 2, inom vilken gäller vissa särskilda administrativa regler. Pensionsplanen gäller för ambulerande tjänstemän födda 1978 och tidigare. Födda 1979 och senare hanteras fullt ut enligt regelverket för den premiebestämda pensionsplanen ITP 1.


Tjänstetidskravet
De medarbetare som omfattas av ITP-Bemanning 2 anmäls in i försäkringen när de uppnått 416 arbetade timmar (tjänstetidskravet) under ett kalenderår. När så skett sker premiedebiteringen från den första arbetade timmen. För varje nytt kalenderår ska kvalifikationstiden 416 timmar uppnås för att försäkringen ska gälla och företagen vara skyldiga att betala pensionspremier.


Premier för icke arbetad tid
Lönen och ersättningar för icke arbetad tid är inte pensionsgrundande och grundar inte pensionsrätt inom ITP-Bemanning 2. För den tjänsteman som exempelvis har en garantilön på 133-timmar och arbetar 120 timmar en månad är lönen för de återstående 13 timmarna upp till 133 inte pensionsgrundande och företaget behöver inte betala pensionspremier på dessa. För den som omfattas av ITP 1 ska hela garantilönen rapporteras enligt regelverket för ITP 1.