Bemanningsföretagen och LO-förbunden har tecknat nytt kollektivavtal

Bemanningsföretagen har tecknat ett nytt avtal med LO om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2012 – 30 april 2015.

Kort innebär avtalet;

• Avtalsperiod om 36 månader

• Inga lönerevisioner under avtalsperioden

• Systembyte vad gäller garanti för outbokad tid som börjar gälla den 1 maj 2013

• Ändringar i allmänna villkorsavtalet först fr o m den 1 maj 2013 så det befintliga avtalet gäller oförändrat fram till dess

Ny garantiregel fr o m den 1 maj 2013
Timlönegaranti var den enskilt viktigaste frågan för LO-förbunden i årets avtalsrörelse, ett krav som de sannolikt skulle ha gått till konflikt om. Utgångspunkten för LO-förbundens krav var möjligheten i kollektivavtalet att bänka en konsult när han/hon hade tjänat in GFL upp till nivån motsvarande garantin och ersätta konsulten med annan konsult som inte kommit upp till garantinivån. Därmed har ett bemanningsföretag kunnat minska garantikostnader på ett sätt som LO-förbunden inte accepterar.

Den nuvarande månadslönegarantin i § 6 Mom 2 som innebär att ersättningen beräknas på genomsnittsförtjänsten den senaste tremånaderperioden ersätts i framtiden helt med en ny garantiregel. Samtidigt försvinner personlig lön och minimilön ur avtalet vilket innebär en förenkling av avtalet.

Den nya garantin som införs den 1 maj 2013 synliggör varje outbokad timme;

För varje timme då arbetstagaren inte är utbokad, inte arbetar på bemanningsföretaget eller deltar i beordrad utbildning utges en ersättning om lägst 108 kr per timme för kvalificerad yrkesarbetare och 100 kr per timme för övriga. Beräkning av garantin görs med utgångspunkt i kalendermånadens faktiska arbetstid. Garanti utges maximalt för 8 timmar per dygn.

Om konsulten arbetat heltid enligt kundens kollektivavtal är konsulten inte outbokad och garanti ska då inte utbetalas.
Kvalificerad yrkesarbetare är en konsult som har eftergymnasial yrkesutbildning som t ex licenssvetsare och utlärd snickare med yrkesbevis. 

Exempel
Augusti månad 2013 har 22 arbetsdagar, måndag till fredag, d v s 176 faktiska arbetstimmar (22 dagar x 8 timmar  = 176 timmar). En konsult är utbokad under perioden 1 augusti – 23 augusti och arbetar 8 timmar per dag för att därefter bli outbokad under resten av kalendermånaden. Garanti betalas då under perioden 24 augusti – 31 augusti d v s för 5 dygn. Garantiutbetalningen för augusti blir då;
5 dygn x 8 timmar x 108 kr = 4 320 kr för kvalificerad yrkesarbetare
5 dygn x 8 timmar x 100 kr = 4 000 kr för övriga

Kollektivavtalets lönesystem fr o m den 1 maj 2013
Kollektivavtalets lönesystem i sin helhet blir förenklat och kommer att innehålla två delar. GFL separeras från garantin.

 

GFL

Fast krontal per timme

108 kr för kvalificerade yrkesarbetare
100 kr för övriga

Genomsnittsförtjänsten T+P för jämförbar grupp hos kund tillämpas fortsatt för utbokad tid

 

 

 

 

Tillämpas vid följande situationer;

  • Garanti för tid då arbetstagaren inte är utbokad. Utges maximalt för 8 timmar per dygn och beräknas med utgångspunkt i kalendermånadens faktiska arbetstid
  • Tid då arbetstagaren inte är utbokad men arbetar på bemanningsföretaget
  • Tid då arbetstagaren inte är utbokad men deltar i beordrad utbildning

Övriga ändringar i allmänna villkorsavtalet fr o m den 1 maj 2013
Semester i § 18 ändras och blir en kostnadssänkning för arbetsgivare. Semesterlön och semesterersättning utges fortsatt med 13,3 % av semesterlöneunderlaget för konsulter som är anställda idag och som anställs fram till den 30 april 2013. De konsulter som anställs efter den 1 maj 2013 kommer att få en semesterlön och semesterersättning med 13 % av semesterlöneunderlaget.

Permissionsregeln i § 17 får ett tillägg vad gäller plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.  Permission kan beviljas även gällande barn som inte är hemmaboende och för vilket arbetstagaren har underhållsskyldighet enligt lag, dock inte i de fall arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning.
Regeln om tillägg för överskjutande tid i § 5 Mom  5 utgår ur avtalet fr o m den 1 maj 2013.


Övriga överenskommelser mellan parterna
Bemanningsföretagen och LO-förbunden startar två arbetsgrupper som ska påbörja sitt arbete omgående;
1. Arbetsgrupp för att ta fram en partsgemensam kommentar om den nya garantiregeln. Syftet är att det ska finnas tillämpnings-anvisningar innan den nya garantin införs den 1 maj 2013.
2. Arbetsgrupp för att se över kollektivavtalets helglönebestämmelser i § 11 med anledning av den nya garantin om 100 respektive 108 kronor.


Nytt avtalstryck, nya anställningsblanketter och avtalskonferenser under våren
Ett nytt avtalstryck med ändringarna i avtalet trycks våren 2013 då arbetsgruppen är klar med helglönebestämmelserna.

Anställningsblanketten som Bemanningsföretagen tagit fram och som finns i arbetgivarguiden på webben kommer att göras om med tanke på att personlig lön inte längre finns avtalet fr o m den 1 maj 2013. Det som istället för personlig lön kommer att anges i anställningsavtalet är krontalsbeloppet (108/100 kr) för garanti.

Bemanningsföretagen kommer att anordna konferenser om det nya avtalet under våren. Datum och platser meddelas senare. 

Pressmeddelande