Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Utveckling & Tjänster och Unionen

Ett treårigt avtal med Unionen är nu klart. Avtalet löper under perioden den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. För hela överenskommelsen se länkarna nedan!

Löner
Lönerevision sker per den 1 april respektive år.

För det fall lokala parter inte lyckas träffa en överenskommelse om löneökningen ska medlemmarna i Unionen få 2 % (1,5 + 0,5) för 2013, 2,3 % (1,8 + 0,5) för 2014 och 2,5 % (2,0 + 0,5) för 2015. (Pott + Översyn).

Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Detta innebär att man bör komma överens om annat än det som beskrivs ovan. Dessa nivåer är då inte att se som golv och inte heller som tak. Om man inte kommer överens är det dessa nivåer som gäller.

Uppdelningen inom parentes är den uppdelning som sker i pott och översyn. Översynen ska användas till strukturella frågor inom företaget. Om det inte finns några strukturella frågor innebär det, i praktiken, att potten ökas.

Allmänna anställningsvillkor
Vi inför en anmärkning som påpekar vikten av att beakta vila i samband med framförallt utlandsresor och arbete över helger.

Vi har tagit bort regeln om tre dagar som ersättning vid övertidskompensation, med hänsyn till att denna inte tillämpas. Övertidsavlösen ska ske med fem dagar, vilket är det vanligen förekommande. För de som idag har 28 semesterdagar finns en övergångsregel, se § 6.

Antalet föräldralönedagar har ökats till 180 dagar från tidigare 150 dagar. Samtidigt har rubriceringen ändats till ”Föräldraledighetstillägg”. Se § 10.

Avtalet har förtydligats att man kan träffa överenskommelse med den anställde om att denne har längre uppsägningstid än en månad redan från anställningens början.

Övrigt
Avtalet gäller från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016. Det sista året är uppsägningsbart.

Avtalen med Sveriges Ingenjörer är klart sedan tidigare, med lönerevision den 1 maj respektive år. Löneavtalet med Ledarna, som sedan tidigare gäller tillsvidare, har lönerevision den 1 april varje år, men är utan siffror. Lönen ska sättas individuellt mellan chef och medarbetare.

Löneavtalen gäller för medlemmarna i respektive organisation. Som medlemmar räknas även medlemmar i andra SACO-förbund och det är då avtalet med Sveriges Ingenjörer som ska tillämpas på dem.

För oorganiserade gäller inte löneavtalen, bortsett från lägstlönerna som ska tillämpas generellt i företaget. Vi rekommenderar att oorganiserade behandlas likvärdigt med fackliga medlemmar och att samma tillämpning sker för dessa.

Protokoll
Bilaga 1 - Löneavtal
Bilaga 2 - Allmänna villkor

17 juni 2013