Avtal tecknat med Unionen och Akademikerförbunden för tiden 1 maj 2012 till och med den 30 april 2013

Bemanningsföretagen har tecknat ett nya avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2012 – 30 april 2013.

Överenskommelsen Unionen inkl bilagor (pdf)
Överenskommelsen Akademikerförbunden inkl bilagor (pdf)

Unionen och Akademikerförbunden
• Avtalsperiod 12 månader
• Lönerevisionsdatum den 1 maj 2012
• Allmänna villkor:
- ändrade regler om företrädesrätt vid kortare tidsbegränsade anställningar
- inbyggd provanställning de första 6 månaderna för alla tidsbegränsade anställningar
- höjt övertidstak
- gräns för föräldralön (årslöner över 15 prisbasbelopp)
• Partsgemensamt arbete i arbetsmiljöfrågor

Unionen
• Pott 2,6 %
• 300 kr individgaranti
• 0,2 % disponeras lokalt eller läggs på potten

Akademikerförbunden
• Stupstock vid central förhandling vid oenighet lokalt 2,6 %
• 0,2 % disponeras lokalt eller läggs på potten
• Partsgemensamt arbete i kompetensutvecklingsfrågor
• Partsgemensamt arbete vad gäller lokalt fackligt arbete och chefers roll i detta

Löneavtalet gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen och/eller Akademikerförbunden. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.


1. LÖNER

Unionen (se bilaga 1)

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 maj 2012

Ett allmänt utrymme beräknas om 2,6 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 30 april 2012.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 1 maj 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneökningsutrymmet.

Individgaranti
Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommes lokalt, vid revisionen den 1 maj 2012 lönehöjning med 300 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner
Fr o m den 1 maj 2012
Lägsta lön för 20-åringar är 15 400 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 17 844 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 maj 2012 under förutsättning att den anställde senast den 30 april 2012 fyllt 20 respektive 24 år.

Överenskommelse innebär att det i § 7 av den 31 augusti 2010 angivna utrymmet för utbildning och kompetenssparande om 0,2 % slutgiltigt har avlösts.

Förhandlingsordning Unionen (se bilaga 3)
Tjänstemännen ska till företaget senast den 24 augusti 2012 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska företaget meddelas senast den 28 september 2012. Dessförinnan ska företaget senast den 14 september 2012 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 12 oktober 2012 och eventuell begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas senast den 26 november 2012.

Saknas lokal facklig representation har den anställde rätt att påkalla förhandling senast den 21 september 2012.

Akademikerförbunden löner och förhandlingsordning (se bilaga 1)

Med Akademikerförbunden är vi ense om att det endast är lokalt löneavtal som ska tillämpas.

Om vare sig de lokala eller centrala parterna kan bli eniga om lönerevisionen fördelar arbetsgivaren löneökningarna vilka fastställts till en nivå motsvarande 2,6 % för 2012.

Finns inte någon lokal akademikerförening vid företaget övergår partsställningen på arbetstagarsidan till den enskilde medlemmen.


2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar (ändringarna kursiverade):

2.2.1 Uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsad anställning kan bringas att upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivare eller tjänstemannen lämnar skriftlig underrättelse. Sådan anställning upphör en månad efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse till den andra parten. Från arbetsgivarens sida får sådan underrättelse inte lämnas efter det att sex månader förflutit från anställningens tillträdande.

2.2.2 Uppsägning av rätten till tidsbegränsade anställningar i särskilda fall

Endast ny numrering.

2.5 Företrädesrätt vid tidsbegränsad anställning

Vid tidsbegränsad anställning som bedöms få en varaktighet av högst en månad gäller inte företrädesrätt till återanställning.

Anmärkning:
För anställda som intill den 1 maj 2012 anmält företrädesrätt gäller den tidigare avtalstexten om varaktighet av högst 14 kalenderdagar.


11.5.2 Föräldralönens storlek

Tillägg om ett nytt sista stycke med följande text:

Föräldralön utbetalas inte för årslönedelar överstigande 15 prisbasbelopp.

Avtal om arbetstidsbestämmelse för tjänstemän

3.2 Allmän övertid


När det finns särskilda behov får allmän övertid tas ut med högst 200 timmar per kalenderår. Vid beräkning av övertid ska ledighet som förläggs arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord arbetstid.

3.3 Återföring av övertid

Om övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt Bemanningsavtalet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt 3.2 ovan (allmän övertid).

Under kalenderåret får högst 100 timmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet, såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enas om annat.

Exemplet kvarstår oförändrat.

3.4 Extra övertid

Utöver vad som sagts ovan kan, när det finns synnerliga skäl, extra övertid tas ut under kalenderåret med högst 100 timmar efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben.


3. ÖVRIGT

Bemanningsföretagen, Unionen och Akademikerförbunden är överens om att göra en partsgemensam kunskapsinhämtning i arbetsmiljöfrågor samt lyfta upp arbetsmiljöfrågor rörande tjänstemän inom branschen.

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden är vidare överens om att;

under avtalsperioden följa kompetensutvecklingsfrågor i branschen genom att komplettera kompetensutvecklingsavtalet med tillämpningsanvisningar samt genom att sprida goda exempel,.

samt att

under avtalsperioden uppmärksamma branschen om vikten av välfungerade lokalt fackligt arbete och chefernas roll i detta.