Avtal om lokal lönebildning klart med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i Telekombranschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

Idag tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med Unionen för avtalsområde telekom. Avtalet gäller fr o m 1 april 2012 – 31 mars 2013. Lönerevision sker per den 1 april 2012. Precis som i tidigare avtal utgår lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, men om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för Unionens medlemmar med 2,6%. Löneavtalet innehåller precis som tidigare ingen siffersatt individgaranti, utan en lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som inte når sina mål. Den stora frågan under förhandlingarna har varit just individgarantin i löneavtalet och vi är mycket nöjda över att ha lyckats behålla ett löneavtal utan någon garanterad löneökning till alla, oberoende av arbetsinsats.

En annan fråga som parterna haft svårt att lösa är hanteringen av en skrivning om individuella kompetenskonton från förhandlingarna 2010. Enligt vår överenskommelse skall denna skrivning avlösas med 0,2% av lönesumman.  Lokala parter, d v s företag och lokal Unionenklubb, har full frihet att överenskomma om hur de 0,2 procenten ska användas, men om ingen överenskommelse görs får varje medlem i Unionen en löneökning om 0,2%. Denna löneökning är enbart en avlösning av kompetensfrågan från 2010 och är helt skild från lönerevisionen.  

En av förändringarna avseende anställningsvillkor är att  i det nya avtalet finns en möjlighet att återföra timmar till övertidsutrymmet, då den anställde kompenserats i ledig tid för den arbetade övertiden. Max 100 timmar får återföras på detta sätt under ett kalenderår. En möjlighet att vid frånvaro förlänga provanställning med motsvarande tid har införts.

På måndag förhandlar vi med Ledarna och vår målsättning är att träffa avtal med dem då, vilket innebär att vi tecknat avtal med samtliga fackliga motparter på avtalsområdet. Vi planerar att under nästa vecka skicka ut utförlig information om de nya avtalen.

Protokoll
Bilaga 1 Löneavtal
Bilaga 2 Ändringar av anställningsvillkor
Bilaga 3 Partsgemensamma rekommendationer avseende lokalt fackligt arbete