Avtal om lokal lönebildning klart med Akademikerförbunden

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Akademikerförbunden om lokal lönebildning i Telekombranschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

Idag tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för avtalsområde telekom. Avtalet gäller fr o m 1 april 2012 – 31 mars 2013. Lönerevision sker per den 1 april 2012. Precis som i tidigare avtal utgår lönerevisionen från företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, men om inte arbetsgivare och lokal facklig organisation kan enas ökas lönerna för akademikerförbundens medlemmar med 2,6%. Löneavtalet innehåller precis som tidigare ingen siffersatt individgaranti, utan en lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som inte når sina mål.

En av de frågor som parterna haft svårast att lösa är hanteringen av en skrivning om ett kompetensutvecklingsprojekt från förhandlingarna 2010. Enligt vår överenskommelse skall denna skrivning avlösas med 0,2% av lönesumman.  Lokala parter, d v s företag och lokal Akademikerförening, har full frihet att överenskomma om hur de 0,2 procenten ska användas, men om ingen överenskommelse görs tillförs löneutrymmet 0,2%.

En av förändringarna avseende anställningsvillkor är att  i det nya avtalet finns en möjlighet att återföra timmar till övertidsutrymmet, då den anställde kompenserats i ledig tid för den arbetade övertiden. Max 100 timmar får återföras på detta sätt under ett kalenderår. En möjlighet att vid frånvaro förlänga provanställning med motsvarande tid har införts.

Vi återkommer inom kort med mer utförlig information om avtalet. Förhandlingarna med Unionen avbröts i slutet av förra veckan men parterna träffas på måndag för att återuppta förhandlingarna. Den stora frågan är individgarantierna i löneavtalet. Vi träffar även Ledarna på måndag.