Nytt avtal med SEKO, avtalsområde Telekom

Den 19 juni tecknade IT&Telekomföretagen inom Almega avtal med SEKO för avtalsområde Telekom. Avtalet är treårigt och gäller fr o m 1 april 2013 t o m 31 mars 2016. Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen.

Löneavtal
Löneavtalet är ett avtal om individuell lönefördelning och det finns ingen individgaranti, dvs ingen lägsta individuell löneökning. Om inte parterna är överens om annat gäller att en pott om 2,0 % den 1 april 2013, 2,4 % 1 april 2014 och med 2,4 % 1 april 2015 ska fördelas till medlemmar i SEKO.

Löneavtalet i sin helhet finner ni i bilaga 1 till överenskommelsen (se länk till protokoll nedan). Löneprocessen är inte förändrad jämfört med tidigare avtal, dock har den tidigare lönenämnden tagits bort ur avtalet och ersatts av en ”stupstock”. Modellen med ”stupstock” innebär, att om de lokala parterna i den lokala förhandlingen om lönerevisionen inte kommer överens, kan endera part inom tre veckor begära en central förhandling. Enas inte de centrala parterna i förhandlingen utges 50 % av utrymmet generellt och 50 % fördelas av arbetsgivaren. Det är viktigt att tillämpningen av bestämmelsen inte ska innebära avsteg från löneavtalets grundläggande princip att lönesättningen är individuell och differentierad.

En förändring avseende åtgärdsplanen är att åtgärdsplanen tas fram om lokal part begär, d v s det är inte längre medarbetaren som kan begära. Om medarbetaren inte erhållit en löneökning som uppgår till 250 kronor för 2013, 300 kronor för 2014 eller 300 kronor för 2015, upptas överläggningar mellan arbetsgivaren och den lokala SEKO-klubben om orsakerna till den låga löneökningen.

Avtalets lägstalöner är uppräknade med 2,0 % den 1 april 2013, 2,4 % 1 april 2014 och med 2,4 % 1 april 2015. De nya nivåerna som gäller from den 1 april 2013 är 16 321 kr, 1 april 2014 - 16 713 kr och den 1 april 2015 - 17 114 kr (inkl rörliga lönedelar) för anställd som fyllt 18 år, respektive 1 april 2013 - 17 357 kr, 1 april 2014 - 17 774 kr och 1 april 2015 - 18 200 kr (inkl rörliga lönedelar) för anställd som fyllt 18 år och har ett års sammanhängande anställningstid i företaget. Lägstalönerna gäller, precis som tidigare, för tillsvidareanställda.

Minimilöner för vissa yrkesarbetare enligt löneavtalet är, vid två års relevant yrkeserfarenhet den 1 april 2013 - 19 788 kr, 1 april 2014 20 263 kr och den 1 april 2015 - 20 749 kr (heltid) respektive vid fem års relevant yrkeserfarenhet den 1 april 2013 - 22 440 kr, 1 april 2014 - 22 979 kr och den 1 april 2015 - 23 530 kr (heltid). Minimilönerna gäller för SEKO-medlemmar som fyllt 18 år. Observera att endast anställda efter 1 maj 2012 omfattas av dessa regler.

En övergångsregel har införts med syfte att för de medarbetare, med relevant och dokumenterad yrkeserfarenhet, som är anställda före den 1 maj 2012 och har en lägre lön än minimilönen, ska de lokala parterna justera lönerna så att de är i nivå med minimilönen för yrkesarbetare per 1 april 2014. Lönen justeras genom att använda pengar från lönepott hos SEKO:s medlemmar. 

Anställningsvillkor
Den regel som har funnits i kollektivavtalet att för anställningar kortare än tre månader har arbetsgivaren inte behövt följa kollektivavtalets regler. Förändringen innebär för SEKO:s medlemmar att regeln upphör per den 1 april 2014. Arbetsgivaren kan anställa enligt den gamla regeln om det gäller praktik och examensarbete eller motsvarande.

För att fortsatt möjliggöra anställningar kortare än tre månader inom ramen för kollektivavtalet har avtalet kompletterats med regler om timberäkning samt semester vid anställningar kortare än tre månader.

§ 1 andra strecksatsen ändras till följande
-  arbetstagare som är anställd för kortare tid än 3 månader * eller för praktik/examensarbete (motsvarande).

Nytt 8 stycke
* Gäller ej SEKO:s medlemmar från och med den 1 april 2014.

§ 5 nytt mom 4 omräkning av månadslön till timlön
För medlemmar i SEKO gäller från den 1 april 2014

  Månadslön x 12 
52 x Veckoarbetstiden   (heltidsmåttet för företaget)

§ 11 nytt mom 7.1
För medlemmar i SEKO gäller från den 1 april 2014

Semester läggs inte ut när det gäller anställningar som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid. I sådana fall gäller att en semesterersättning om 12,5% utbetalas i samband med anställningens upphörande.

Lokala parter kan komma överens om annat.

Övriga förändringar i avtalet
§ 5 nytt mom 2.1 lönespecifikation
Hantering av lönespecifikationer regleras i företagets policy.

I annat fall gäller med SEKO:
Arbetsgivaren ska utge lönespecifikation i samband med löneutbetalningen.

Medarbetaren är skyldig att lämna skriftliga uppgifter om förändringar om adressbyten eller annan adekvat information för att tillgängliggöra lönespecifikationerna för de anställda.

Anm. arbetsgivaren bestämmer vilket media som används för utskick av lönespecifikationer.

§ 9 nytt mom 4
Mom 4 Traktamente

Traktamente regleras i lokalt avtal.

I annat fall gäller med SEKO:
Att företaget ersätter medarbetare med traktamente i enlighet med var tid gällande traktamentsregler enligt Skatteverket.

Vid tillämpning av tillägg enligt detta moment för företag som omfattas av avtalet 2013-04-01 och då regelbundet tillämpar traktamente enligt andra regler eller bestämmelser, gäller att kostnadsökning/-minskning för att övergå till ersättning enligt ovan ska beräknas och beaktas.

§ 10 mom 1 Obekväm arbetstid
Redigering har gjorts i kapitlet om obekvämstillägget, dock har ingen ändring gjorts i sak eller värde.

§ 10 Mom 3.1 Utryckning vid beredskap från hemmet
Såvida inte annat överenskommits lokalt ska arbete under beredskap som utföres i hemmet, eller på annan överenskommen plats, ersättas för faktiskt arbetad tid, dock med minst en timme. Därefter ska påbörjad 15-minutersperiod räknas som fullgjord.

§ 13 Föräldraledighet
Ny lydelse i stycke 5, andra meningen:
För den som har tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av föräldraledighet utges ersättning för sex trettiodagarsperioder.

§ 16 Giltighetstid får följande nya lydelse:
Avtalet om löner och allmänna villkor gäller för tiden 1 april 2013 – 31 mars 2016. Avtalen kan sägas upp för den tredje avtalsperioden (1 april 2016 – 31 mars 2016). Sådan uppsägning ska ske senast den 30 september 2014.

Efter giltighetstidens utgång gäller avtalet med en veckas ömsesidig uppsägningstid.

Ersättningar
De fasta ersättningarna i avtalet (Restid, Ob, Jour, Beredskap, Höjdrisktillägg) räknas upp med 2,0 % 1 april 2013, 2,4 % 1 april 2014 och med 2,4 % 1 april 2015.

Arbetsgrupper avseende:
- arbetstidsfrågor
- visstidsanställningar
- förhandlingsordning

Parterna är överens om en skrivning kring delade pass
Centrala parter är överens om att det är viktigt att arbetstagaren ges inflytande över arbetstidsförläggningen för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Som ett led i detta bör arbetsgivaren eftersträva att delade turer minimeras om det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Länkar till överenskommelsen med bilagor hittar du här:
Protokoll
Bilaga 1 - Löneavtal
Bilaga 2 - Ändringar av anställningsvillkor

Avtalstryck
Nya avtal kommer att tryckas inom kort. Ett exemplar skickas ut så fort avtalen är klara. Fler kommer finnas att beställa i webbshopen på almega.se