Nytt kollektivavtal för Bransch G - Personlig assistans

Nytt kollektivavtal träffat med Kommunal gällande personliga assistenter fr.o.m. den 1 mars 2012 t.o.m. den 31 maj 2013.

Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter.

Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska Kommunalarbetareförbundet vidtagit stridsåtgärder samt under medling.

Överenskommelsen är på samma nivå som övriga träffade kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Löner

Lönerevision 1 mars 2012

Ett allmänt utrymme beräknas med 644 kronor för varje heltidsanställd den 29 februari 2012. För deltidsanställd omräknas bidraget till potten i proportion till arbetstidsmåttet.

Inga individgarantier finns i avtalet.

Lönerevisionen gäller från och med 1 mars 2012 och omfattar 15 månader till och med den 31 maj 2013.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

Förändringar i de allmänna anställningsvillkoren

I bilaga 3 framgår förändringarna i de allmänna anställningsvillkoren.

Utbildningar i det nya kollektivavtalet

Utbildningar i det nya kollektivavtalet kommer att genomföras i:

  • Göteborg den 2 maj
  • Malmö den 21 maj
  • Örebro den 23 maj
  • Luleå den 29 maj

Kursledare: Lars Nilsson och Tomas Bengtson
Läs mer och anmälan


Bilaga 1

Lönehöjningar under avtalsperioden 2012-03-01--2013-05-31

1.1 Allmän pott för individuell lönehöjning från och med 2012-03-01

Ett allmänt utrymme beräknas med 644 kronor för varje heltidsanställd den 29 februari 2012. För deltidsanställd omräknas bidraget till potten i proportion till arbetstidsmåttet.

Inga individgarantier finns i avtalet.

Lönerevisionen avser perioden 2012-03-01--2013-05-31.

2 Omfattning

Lönerevisionen under 1.1 omfattar anställd som börjat sin anställning vid företaget senast 29 februari 2012.

2.1  Undantag av vissa kategorier

Detta löneavtal omfattar ej anställd som 29 februari 2012:

  • ej har fyllt 18 år
  • innehar anställning som utgör bisyssla
  • kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han har uppnått pensionsåldern eller har anställts vid företaget efter det att den anställde har uppnått den pensionsålder som tillämpas vid detta.

Anställd som 29 februari 2012 är tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller föräldraledighet är undantagen från detta löneavtal om ej överenskommelse träffas om annat. När den anställde återgår i tjänst skall lönen bestämmas efter samma normer som gällt för övriga anställda vid företaget enligt detta avtal.

2.2  Anställda som slutat sin anställning

Om en anställd slutat sin anställning 29 februari 2012 eller senare och ej har fått lönehöjning skall han till företaget anmäla sitt krav härpå senast inom en månad efter det att den anställde vid företaget har underrättats om att lönerevisionen är genomförd. Om den anställde försummar detta medför detta löneavtal ej längre någon rätt för honom till lönehöjning.

2.3  Anställningsavtal

Om företaget och den anställde har träffat avtal om anställning och därvid även om viss lön och de vidare uttryckligen har överenskommit att den avtalade lönen skall gälla oberoende av 2012 års lönerevision ska vederbörande ej omfattas av detta löneavtals lönerevision per den 1 mars 2012.

2.4  Redan genomförd lönerevision

Parterna är eniga om att löneavtalets förhandlingsordning samt dess fastställda tidsfrister ska följas. Om detta inte sker kan det innebära kollektivavtalsbrott samt eventuell skadeståndsskyldighet. Dubbla lönerevisioner genomförs dock inte.

2.5  Retroaktiv omräkning

I de fall som detta löneavtal tillämpas retroaktivt gäller att sjuk- och tjänstledighetsavdrag ska omräknas individuellt och retroaktivt.

Övertidsersättningar ska omräknas retroaktivt. Omräkning ska ske med den genomsnittliga lönehöjningen för de anställda vid företaget såvida inte lokal överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske individuellt för varje anställd.


Bilaga 2


Förhandlingsordning

1. Gemensamma utgångspunkter

Lönesättning och löneutveckling sker mot bakgrund av de förhållanden som skapar företagets ekonomiska förutsättningar. Endast därigenom skapas uthålliga förutsättningar för en real löneutveckling.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönerna ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden och arbetstagarens sätt att uppfylla dessa krav.

Lönen bör öka med stigande ansvar och svårighetsgrad och med arbetstagarens arbetsprestation och duglighet.

Ökad erfarenhet och ökade kvalifikationer möjliggör att arbetstagaren kan utvecklas för allt mer kvalificerade och ansvarskrävande befattningar och arbetsuppgifter. Detta bör ge utslag i den individuella lönesättningen.

En väl diskuterad och väldefinierad lönepolitik är en förutsättning för att nå det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat. Ett samband som har stor betydelse för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Vid löneavvägningen beaktas även att kvinnor och män skall ha lika lön för arbete som är lika eller som är att betrakta som likvärdigt.

För äldre anställda gäller samma principer som för yngre.

Parterna är överens om att arbetstagare som får en låg löneökning ska tillförsäkras en tydlig och kvalitativ handlingsplan. I planen ska det framgå vad arbetstagaren ska förbättra, när avstämnings ska ske och vilket resultat som arbetstagaren kan förvänta sig.

2. Lönesamtal

Parterna är överens om att genomförda samtal med varje arbetstagare avseende måluppfyllelse och graden av samstämmighet med lönekriterierna är en grundförutsättning för en väl genomförd löneförhandlingsprocess.

Syftet med lönesamtalen är bl. a. att tillsammans med arbetstagaren klarlägga vilka behov och förväntningar som skall vara uppfyllda för att resultera i löneökningar för den enskilde.

För att skapa förutsättningar för att lönen ska uppfattas som rättvis är det viktigt att göra de lönebildande kriterierna väl kända för arbetstagaren innan lönesamtal genomförs.

3. Förhandlingarnas genomförande

Kommunal ska till företaget senast den 31 maj 2012 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och på behörig förhandlare.

Företaget ska senast den 30 juni till den anställde eller den behörige förhandlaren lämna skriftligt meddelande om de nya löner som avses utges till berörda anställda.

Om den lokala arbetstagarorganisationen önskar påkalla lokala förhandlingar rörande den meddelade lönesättningen skall meddelande härom med revisions-förslag inlämnas till företaget senast den 31 juli 2012. De lokala förhandlingarna om lönesättningen ska vara avslutade senast den 31 augusti 2012.

De lokala parterna äger träffa överenskommelse om avvikelse från de ovan angivna punkterna i förhandlingsordningen.

Om den lokala förhandlingen ej leder till uppgörelse får frågan hänskjutas till central förhandling. Begäran om central förhandling ska ske skriftligen och påkallas hos Föreningen Vårdföretagarna eller Svenska Kommunalarbetareförbundet senast den 30 september 2012. Det ankommer därefter på de centrala parterna att utan dröjsmål fastställa lämplig dag för central förhandling.


Bilaga 3


Förändringar i de allmänna anställningsvillkoren

Provanställning

§ 3 Mom 2:3 samt § 4 Mom 5 utgår ur avtalet.

Uppsägningstid

§ 4 Mom 4 får en ny lydelse.

Tidsbegränsad anställning upphör med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Sista stycket utgår.

§ 5 Mom 1 Ordinarie arbetstid

Mom 1:1

Ny inledning:
Anställning avser hel- eller deltid.

Ny anmärkning 1:
Begränsningsperiod är den tid under vilken fastställt arbetstidsmått ska läggas ut. Arbetstidsschema kan fastställas för kortare tid än begränsningsperiod.

Ny anmärkning 2:
Parterna är överens om att sysselsättningsgraden ska fastställas så att denna reglering blir kostnadsneutral för arbetsgivarna.

Detta innebär att sysselsättningsgraden inte behöver sammanfalla med antalet timmar i grundschemat, då detta under begränsningsperioden på 6 månader kan komma att ändras.

I anställningsavtalet ska den garanterade sysselsättningsgraden framgå. I anställningsavtalet ska även den förmodade sysselsättningsgraden framgå.

Skillnaden mellan den garanterade och den förmodade sysselsättningsgraden ersätts med timlön. Dessa timmar ska inte heller utgöra mertid enligt Arbetstidslagen.

Överskjutande timmar över den förmodade sysselsättningsgraden ersätts enligt gällande kollektivavtal.

Skillnaden mellan den garanterade och den förmodade sysselsättningsgraden ska vara så liten som möjligt.

Införandet av ovanstående regler ska ske så snart som möjligt dock senast 2012-12-31.

Denna överenskommelse ska inte innebära att villkoren försämras för anställda som har sysselsättningsgrad och eller månadslön fastställd tidigare än 2012-04-24.

Mom 1:6

Ny anmärkning:
Parterna konstaterar att lokala kollektivavtal kan tecknas om utökad ram för jourtid. Utökad ram för jourtid möjliggör utökad sysselsättningsgrad.

Beredskap
Ersättningen för beredskapstjänst enligt kollektivavtalets § 8 höjs från och med 2012-03-01 till 10,32 kronor respektive 20,64 kronor.

Jour
Ersättningen för jourtjänst enligt kollektivavtalets § 9 höjs från och med 2012-03-01 till 25,18 kronor respektive 50,41 kronor.

Ob-ersättning
Ersättningen vid tjänstgöring på s.k. Ob-tid respektive förskjuten arbetstid enligt kollektivavtalets § 10 höjs från och med 2012-03-01 enligt nedanstående.

A 94:02
B 46:96
C 38:08
D 18:88

§ 6 Mom 1:1 Lönesättning vid nyanställning (nytt tredje stycke)

Sådana överenskommelser ska vara skriftliga. De gäller tillsvidare och kan revideras vid nästa lönerevision. Av överenskommelsen bör framgå hur assistenten kompenseras för övertid, restid, beredskap, jour, eller Ob.

Den part som vill att överenskommelsen ska upphöra, ska underrätta den andra parten senast 2 månader dessförinnan.

§ 6 Mom 1:3 Lön per arbetad timme

Koefficienten 1/153 i kollektivavtalets § 6 Mom 1:3 samt § 7 Mom 4:1 utgår ur avtalet.

Partsgemensamt arbete

Under avtalsperioden kommer parterna i arbetsgrupper arbeta med följande frågor:

Förhandlingsordningen, Behovet av Trygghetsrådet och TSL-försäkringen samt branschens arbetstidsfrågor, speciellt relationen mellan aktiv tid och jourtid.